Izjava o varnosti

IZJAVA O VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV SKLADNO S SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (EU 679/2016)
Webtasy, d.o.o., kot prvi pogodbeni partner jamči

1. Uvodne določbe

1.1

Drugi pogodbeni partner je s potrditvijo Splošnih pogojev in plačilom predračuna za storitve z družbo Webtasy, d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodbene storitve) sklenil pogodbeno razmerje.

1.2

Ta izjava je del pogodbenega razmerja in zagotavlja ureditev medsebojnih odnosov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 679/2016 (v nadaljevanju: Uredba).

1.3

Pogodbeni partner Webtasy, d.o.o., bo v medsebojnem razmerju z vsakokratnim pogodbenim partnerjem in skladno z Uredbo imel status obdelovalca (v nadaljevanju: Obdelovalec).

1.4

Drugi pogodbeni partner, bo v njunem medsebojnem razmerju in skladno z Uredbo imel status upravljavca (v nadaljevanju: Upravljavec).

1.5

Izrazi, uporabljeni v tej Izjavi, imajo enak pomen, kot je določen v Uredbi.

1.6

Obdelovalec bo o vseh prejetih osebnih podatkih, potrebnih za izvajanja Pogodbenih storitev, vodil ustrezno evidenco.

1.7

Za predane štejejo tudi osebni podatki, s katerimi se bo Obdelovalec nenamensko srečal pri opravljanju Pogodbenih storitev. O teh osebnih podatkih Obdelovalec vodi ustrezno evidenco.

1.8

Obdelovalec bo vodil tudi ustrezno evidenco obdelav, vključno z nameni obdelav (Priloga 1).

1.9

Obdelovalec bo prejeto zbirko oz. v njej vsebovane osebne podatke uporabil izključno za izvajanje Pogodbenih storitev.

 

2. Informacijska varnost in skladnost z Uredbo

2.1

Obdelovalec je sprejel, pri svojem delovanju pa dosledno izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varovanje osebnih podatkov in uresničevanje pravic v povezavi z njimi skladno z Uredbo (člena 28 in 32).

2.2

Minimalni tehnični in organizacijski ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali namerno nepooblaščeno spreminjanje, uničevanje, izgubo ali nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov, vključujejo:

 • fizično, tehnično in logično varovanje prostorov, strojne opreme in sistemske programske opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami IKT;
 • tehnično in logično varovanje uporabniške programske opreme;
 • tehnično in logično preprečevanje nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • učinkovite načine blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, ko je izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani;
 • zagotavljanje revizijskih sledi, ki so namenjene poznejšemu ugotavljanju, časov vnosa posameznih podatkov v evidenco osebnih podatkov, uporabe, posredovanj, vpogledov ali drugačnih obdelav in ugotavljanje izvajalcev teh aktivnosti (vodenje evidenc o obdelavi in posredovanju osebnih podatkov);
 • pisne zaveze oseb, ki pooblaščeno izvajajo obdelave osebnih podatkov, k varovanju zaupnosti;
 • druge ustrezne ukrepe, ki jih določa Uredba (člen 32).

2.3

Obdelovalec jamči, da pri izvajanju Pogodbenih storitev upošteva in izpolnjuje vsa določila, zahteve in standarde, ki jih v povezavi z varnostjo osebnih podatkov opredeljujejo njuni medsebojni dogovori, Uredba in dobre prakse v informacijski varnosti.

2.4

Obdelovalec izpolnjuje tudi vsa določila Uredbe in dobrih praks informacijske varnosti v povezavi z oblikovanjem in s hrambo revizijskih sledi.

3. Pridobivanje, obdelava, posredovanje in hramba osebnih podatkov

3.1

Upravljavec potrjuje, da vse osebne in z njimi povezane podatke, ki so predmet obdelav oz. izvajanja Pogodbenih storitev, pridobiva zakonito in na način, skladen z določili členov 6 (1), 7 (1), 8 in 9 (2) Uredbe.

3.2

Upravljavec potrjuje, da vse posameznike jasno, razumljivo in v pisni obliki seznanja z načeli zbiranja, obdelave, posredovanja in hrambe osebnih podatkov, ki jih opredeljuje člen 5 Uredbe.

4. Pravice posameznikov

4.1

Upravljavec vsem posameznikom v povezavi z njihovimi osebnimi podatki omogoča uresničevanje vseh pravic, navedenih v členih od 12 do 22 Uredbe.

4.2

Obdelovalec je skladno z določili členov 37, 38 in 39 Uredbe imenoval Pooblaščenca(ko) za varnost osebnih podatkov in opredelil njegove (njene) pristojnosti, obveznosti in odgovornosti.

5. Pravice Upravljavca

5.1

Upravljavec sme v vsakem trenutku na lastne stroške in s pomočjo neodvisnega presojevalca pri Obdelovalcu preveriti izvajanje Pogodbenih storitev ter predvsem izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo informacijsko varnost in varnost osebnih podatkov ter skladnost z Uredbo in dobrimi praksami v informacijski varnosti.

5.2

Upravljavec sme Obdelovalcu pri izvajanju Pogodbenih storitev omejiti ali prepovedati sodelovanje s posameznim podobdelovalcem (vključuje prenos podatkov) s sedežem ali središčem delovanja v ali izven EU.

6. Obveznosti Upravljavca

6.1

Upravljavec je dolžen vse zahtevke in navodila, ki so povezana z opravljanjem Pogodbenih storitev, posredovati Obdelovalcu v pisni obliki.

6.2

Upravljavec je kot skrben gospodar dolžan zagotavljati zakonitost rabe informacijskih sredstev, ki so predmet Pogodbenih storitev in nad katerimi Obdelovalec, skladno s pogodbenimi določili, nima neposrednega nadzora ali druge možnosti vpliva.

7. Pravice Obdelovalca

7.1

Obdelovalec sme ob sumu, da bi z izvedbo Upravljavčevega navodila kršil veljavno zakonodajo, do potrditve ali spremembe navodila začasno prekiniti izvajanje Pogodbenih storitev. Obdelovalec je dolžen sum kršitve veljavne zakonodaje in namero za prekinitev izvajanja Pogodbenih storitev nemudoma posredovati Upravljavcu.

7.2

Obdelovalec sme ob sumu zlorabe ali nezakonite rabe informacijskih sredstev, ki so predmet Pogodbenih storitev, nemudoma ukiniti takšno dejavnost.

7.3

Obdelovalec sme za izvedbo Pogodbenih storitev skleniti ustrezen dogovor s podobdelovalci s sedežem ali središčem delovanja v ali izven EU v obsegu in za vrsto sodelovanja, kot je to predhodno in v pisni obliki odobril Upravljavec. Če Upravljavec omejitev ne določi, sme Obdelovalec skleniti dogovore s podobdelovalci po lastnem izboru.

8. Obveznosti Obdelovalca

8.1

Obdelovalec je dolžen izvajati Pogodbene storitve samo v obsegu in za namene, kot je to določeno v naročilu Pogodbenih storitev, Splošnih pogojih ter v pisnih zahtevkih in navodilih Upravljavca.

8.2

Obdelovalec bo pri izvajanju Pogodbenih storitev izpolnjeval vse zahteve Uredbe v povezavi z oblikovanjem in s hrambo revizijskih sledi.

8.3

Obdelovalec bo skladno z Uredbo in dobro prakso v informacijski varnosti stalno izvajal in nadgrajeval vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno zaščito osebnih in drugih z njimi povezanih podatkov posameznikov in Upravljavca, tako da bodo stalno zagotovljeni zaupnost, celovitost, razpoložljivost in odpornost sistemov ter storitev.

8.4

Obdelovalec bo z odobrenimi podobdelovalci sklenil ustrezne pogodbe v pisni obliki. Njegova odgovornost je, da bodo podobdelovalci zagotavljali najmanj enako raven informacijske varnosti in varovanja osebnih podatkov, kot jo zagotavlja on sam.

8.5

Obdelovalec bo ob prejemu zahtevka posameznika za uveljavitev katere koli pravice, ki mu je zagotovljena z Uredbo, in če lahko na podlagi njemu dostopnih podatkov poveže posameznika z Upravljavcem, tak zahtevek nemudoma in v pisni obliki posredoval Upravljavcu.

8.6

Vsi zaposleni in druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanju Pogodbenih storitev na strani Obdelovalca, so zavezani k spoštovanju navodil in standardov, ki jih bo posredoval Upravljavec in kot določa Uredba (členi 28, 29, 32).

8.7

Vsi zaposleni in druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanju Pogodbenih storitev na strani Obdelovalca, so zavezani k spoštovanju varovanja poslovnih skrivnosti.

8.8

Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti je veljavna tudi po prenehanju zaposlitve ali drugega pogodbenega razmerja ali prekinitvi sodelovanja med Upravljavcem in Obdelovalcem.

8.9

Obdelovalec bo v primerih, določenih v Uredbi, ali na podlagi pisne zahteve Upravljavca sodeloval z Uradom informacijske pooblaščenke.

8.10

Obdelovalec bo po koncu izvajanja Pogodbenih storitev Upravljavcu najkasneje v roku 30 dni predal vse prejete zbirke osebnih podatkov.

8.11

Če Upravljavec ne bo zahteval drugače, mora Obdelovalec po prekinitvi sodelovanja najkasneje v roku 60 dni trajno uničiti vse kopije, ostanke ali sledi zapisov osebnih podatkov, ki so bili predmet Pogodbenih storitev in/ali s katerimi je pri opravljanju Pogodbenih storitev prišel v stik. Izjema so podatki, kopije ali drugi zapisi, katerih hrambo zahtevajo zakoni ali tehnične omejitve v zvezi z varnostnimi kopijami.

9. Upravljanje z incidenti

9.1

Obdelovalec jamči, da skladno z Uredbo in dobrimi praksami v informacijski varnosti izvaja vse tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo upravljanje in izvajanje ustreznih aktivnosti ob sumu ali zaznavi varnostnega incidenta in/ali izgube zaupnosti.

9.2

Upravljavec in Obdelovalec bosta ob sumu ali zaznavi varnostnega incidenta in/ali izgube zaupnosti nemudoma ukrepala skladno s členoma 33 in 34 Uredbe.

9.3

Upravljavec in Obdelovalec bosta poleg izvedbe vseh aktivnosti, predvidenih v njunih notranjih predpisih, ob sumu ali zaznavi varnostnega incidenta in/ali izgube zaupnosti o tem v roku 72 ur obvestila drug drugega.

9.4

Upravljavec in Obdelovalec bosta o analizah vseh okoliščin, povezanih z zaznanimi varnostnimi incidenti in/ali izgubami zaupnosti, obveščala drug drugega, na podlagi teh izsledkov pa bosta izboljševala in nadgrajevala svoje prakse in sisteme.

10. Veljavnost Izjave

10.1

Nove različice te Izjave v celoti zamenjujejo obstoječo različico.

10.2

Upravljavec in Obdelovalec potrjujeta, da ju nobena določba te Izjave, osnovnega Pogodbenega razmerja, pisnih zahtev ali navodil ne razbremenjuje njune posamične dolžnosti spoštovanja določil Uredbe in odgovornosti, ki izhajajo iz nje.

10.3

Ob sporih v povezavi z varnostjo osebnih podatkov imajo določila te Izjave prednost pred določili osnovnega Pogodbenega razmerja.

10.4

Ob sporih iz naslova te Izjave je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, uporabljajo pa se zakoni Republike Slovenije.

10.5

Neveljavnost ali neizvršljivost posameznih določil te Izjave nima vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določil te Izjave.

10.6

Ta Izjava je sprejeta in zavezujoča tudi za drugega pogodbenega partnerja od trenutka oddaje ali potrditve njegovega naročila ali najkasneje od trenutka izvedbe plačila. Za obstoječe pogodbene partnerje velja ta izjava od trenutka njene objave.

10.7

Ta Izjava je veljavna v celotnem obdobju veljavnosti osnovnega Pogodbenega razmerja.

Priloga:

Podatki, ki jih obdelujemo, in nameni obdelave

Ljubljana, 29. 12. 2021

Prenesi – Izjavo o varnosti podatkov

Ob nakupu prejmete 4 brezplačne bonuse…

Brezplačen prenos spletne strani

Če vaša stran ali trgovina gostuje pri drugem ponudniku, brezplačno uredimo migracijo na naše strežnike.

Brezplačen
SSL certifikat

Poskrbite za šifriranje podatkov med vašo spletno stranjo in obiskovalci ter omogočite varen prenos podatkov.

30-dnevni
brezplačni preizkus

Preizkusite enega izmed naših paketov gostovanj (100% na naše stroške – brez obveznosti in drobnega tiska).

Domenca Aktivna Zaščita

Dnevni varnostni pregled datotek na gostovanju z avtomatskim krpanjem ranljivosti in obveščanjem glede varnosti.

Kaj o Domenci pravijo naši uporabniki…

4.8/5

Ocena 4,89 od 5

Povprečna ocena zadovoljstva v obdobju april – september 2023

Prejeli smo že več kot 13.000 ocen naših uporabnikov. Več priporočil >

Zakaj je pametno izbrati Domenco?

Prijazna in strokovna
podpora

Vse dni v letu vam bo na razpolago ekipa, ki bo znala odgovoriti na vsa vaša vprašanja.

2000+ domenskih
končnic

Na voljo imate več kot 2000 domenskih končnic po ugodnih cenah.

Nadzorna plošča
cPanel

Urejajte svoje spletno gostovanje in domene v najbolj priljubljeni nadzorni plošči – cPanel.

23+ let spletne
tradicije

Za vas skrbi izkušena IT ekipa, ki ima na področju spletnega gostovanja več kot 23 let izkušenj.

30-dnevni
BREZPLAČNI preizkus

Nam ne želite takoj “poslati denarja”? Preizkusite naše storitve 100% na naše stroške – brez obveznosti in drobnega tiska.

60-dnevna garancija
na zadovoljstvo

V kolikor z našimi storitvami ne bi bili zadovoljni, vam (brez vprašanj) povrnemo celotno plačano kupnino.

Potrebujete pomoč pri izbiri ali naročilu?

Naša ekipa vam lahko svetuje pri izbiri najbolj primerne storitve ali pomaga najti rešitev vaših (spletnih) težav.

info@domenca.com

Vsak dan od 8:00 do 20:00

04 58 35 444

Vsak delavnik od 8:00 do 20:00

Naše stranke nas pogosto vprašajo…

Najprej dobrodošli 🙂 Ne pozabite, da se lahko v primeru vprašanj vedno obrnete na ekipo Domence. Za vas smo dosegljivi vsak dan od 8:00 do 20:00 na info@domenca.com ter na 04 58 35 444 (vsak delavnik).
 1. Najprej izberite domeno: domena je naslov vaše spletne strani, npr. domenca.com. Pri nas lahko izbirate med več kot 2.000 domenskimi končnicami. Naše stranke sicer še vedno najpogosteje izberejo .SI domeno (npr. domenca.si). Domeno zakupite za neko časovno obdobje: od 1 do 10 let. Preveri proste domene >
 2. Nato izberite paket spletnega gostovanja: spletno gostovanje je prostor na strežniku, kjer se nahaja vaša spletna stran in e-mail predali. Pri nas najdete široko ponudbo različnih paketov gostovanja, vam kot začetnikom pa priporočamo Neomejeno gostovanje. Gre za zelo ugodno, a še vedno zmogljivo gostovanje, še posebej, če izberete tudi opcijo PLUS (Litespeed).
 3. Potrebujete večje e-mail predale? V tem primeru lahko poleg paketa gostovanja naročite še paket E-poštnega gostovanja, ki je cenovno zelo ugoden in omogoča kreiranje predalov do velikosti 100 GB!
 4. Izdelajte svojo spletno stran. V naši ponudbi boste našli Domenca spletne strani z izjemno enostavnim urejevalnikom, s kateri si lahko stran izdelate popolnoma samostojno. Lahko pa se odločite tudi za WordPress, ki ga namestite v programu Softaculous (del vašega paketa gostovanja).
 5. Pridobite prve kupce! Pri tem vam lahko pomaga naše orodje Dostavljalec.si, s katerim boste hitro poslali prve e-novice.
In ne pozabite: v primeru težav ali vprašanj se lahko vedno obrnete na našo ekipo!
Domena je prvi stik obiskovalca z vašim podjetjem ali blagovno znamko, zato je pomembno, da izberete pravo.Ne spreglejte vedno ugodnih .SI domen: domena .SI je vrhnja domena, ki predstavlja Slovenijo, in zato prva izbira za vse, ki poslujete na domačem trgu. Obiskovalci iz Slovenije zaupajo spletnim stranem, ki uporabljajo .si domeno.Domena .COM je splošna, vsestransko uporabna in najbolj poznana mednarodna končnica.Domena .EU predstavlja Evropsko unijo. Nakup .eu domene še dodatno dokazuje vašo kredibilnost, kupci pa bodo vašo spletno stran zaradi te domene pogosto dojemali kot zaupanja še-bolj-vredno.Seveda pa se lahko odločite tudi za katero od drugih številnih domenskih končnic. Priporočamo, da registrirate več domen z različnimi končnicami ter tako zaščitite svoje ime ali blagovno znamko pred konkurenco.Ne spreglejte tudi brezplačnih storitev (brezplačne spletne strani in e-mail predala, brezplačno DNS gostovanje), ki jih nudimo ob registraciji domene pri nas.
V naši ponudbi boste našli veliko izbiro različnih paketov gostovanja:
 • Neomejeno gostovanje je primerno za vse spletne začetnike in lastnike manj zahtevnih spletnih strani in trgovin. Za dodatno zmogljivost priporočamo tudi dodatek PLUS, ki instantno pohitri delovanje spletne strani.
 • Poslovno oziroma reseller gostovanje je namenjeno vsem, ki izdelujete spletne strani za svoje stranke. Ugodni in zmogljivi paketi dovoljujejo preprodajo.
 • E-poštno gostovanje je najugodnejše gostovanje za vaše e-mail predale. Ti so lahko veliko do kar 100 GB.
 • Hiper gostovanje: najbolj zmogljivo deljeno gostovanje za posebej zahtevne strani in spletne trgovine. Hiper paketi gostujejo na Litespeed strežnikih z visoko frekvenčnimi procesorskimi jedri.
 • VPS gostovanje predstavlja vrh naše ponudbe. Za vse, ki želite popoln nadzor nad strežnikom.
Seveda! V naši ponudbi boste našli gostovanje, ki je namenjeno le e-poštnim predalom in kjer lahko ustvarite predale do velikosti 100 GB. V E-poštnem gostovanju boste na enostaven način vzpostavili e-naslov na lastni domeni, do svojih sporočil pa boste lahko dostopali z vseh naprav. Napredna antispam zaščita bo prestregla vsiljeno (SPAM) pošto, antivirusna in phishing zaščita pa bosta poskrbeli za zaščito pred spletnimi napadi in goljufijami. Pri nas je varnost na prvem mestu!Poleg tega so naši strežniki optimizirani za e-pošto in nadzorovani 24/7. Naše e-poštno gostovanje podpira IMAP(S) / POP3(S) / SMTP, do 25 MB velike priponke ter do 6000 poslanih sporočil / dan.E-poštno gostovanje lahko zakupite v kombinaciji z drugimi paketi gostovanja (npr. Neomejenim gostovanjem za manj zahtevne spletne strani ali Hiper gostovanjem za najbolj obiskane spletne trgovine) ter tako poskrbite, da imate vse spletne storitve na enem mestu!

Spletno stran lahko izdelate tudi sami. Vsem začetnikom, ki potrebujejo predstavitveno stran, priporočamo Domenca spletne strani. Te so primerne tudi za vse, ki nimate predznanja programiranja, saj v prvem koraku izberete želeno oblikovno predlogo strani, v naslednjem pa že vnašate svoje vsebine! Vnos poteka s pomočjo preprostega drag & drop urejevalnika, stran pa na svoji domeni objavite z enim samim klikom.

Vsem, ki potrebujete kompleksnejšo spletno stran ali trgovino priporočamo enostavno namestitev ogrodja spletne strani s pomočjo orodja Softaculous, ki ga najdete v naših paketih Neomejenega in Hiper gostovanja. Ta omogoča namestitev več kot 400 aplikacij, med njimi so tudi WordPres, Joomla, Drupal, Magento, OpenCart in Prestashop – torej vsi najbolj priljubljeni CMSji.

Naša ekipa vam lahko nudi namestitev Wordpressa in najbolj pomembnih vtičnikov na vaš paket gostovanja.

V kolikor bi potrebovali agencijo za celotno izvedbo projekta izdelave spletne strani, pa lahko vaše povpraševanje posredujemo najbolj zanesljivim ponudnikom, s katerimi sodelujemo tudi mi.

Kot spletni profesionalec verjetno že veste, da je izbira zanesljivega ponudnika gostovanja ključna za uspeh vašega posla. Pri Domenci smo v več kot 23 letih pridobili ogromno izkušenj, naši naročniki pa so nas naučili, kaj pričakujejo od dobrega poslovnega partnerja. Pri nas lahko računate na:
 • Nižje cene za stranke z več storitvami. Pri nas velja: več domen imate, manjša je cena. Za stranke, ki imajo pri nas zakupljenih 10 ali več domen, smo pripravili nižje cene domen z najpogostejšimi končnicami.
 • Spletne agencije običajno izberejo Poslovno (reseller) gostovanje: omogočamo vam popolno fleksibilnost, saj lahko (za razliko od drugih ponudnikov) pri našem Reseller gostovanju izberete poljubno število cPanel računov in količino prostora. Tako nikoli ne boste plačali za več prostora in cPanel računov, kot jih potrebujete. Seveda pa lahko za zahtevnejše spletne trgovine zakupite tudi zmogljivo Hiper gostovanje in pa VPS strežnik. V naši ponudbi boste našli pakete gostovanj za začetnike, izjemno zmogljive VPS strežnike in mnogo različnih tipov gostovanj nekje vmes.
 • Za varnost poskrbimo mi! Domenca aktivna zaščita samodejno odpravlja ranljivosti v številnih aplikacijah ter vas opozori v primeru najdbe sumljivih datotek ali aktivnosti. Požarni zid preprečuje morebitne vdore in napade.
 • Praktične rešitve, ki vam bodo prihranile čas. Naš interno razviti personalizirani slikovni Pomočnik za e-poštne odjemalce, s katerim lahko vaše stranke enostavno nastavijo svoj e-mail naslov na priljubljeni napravi, vam bo prihranil dragoceni čas, ki bi ga porabili za vodenje stranke skozi nastavitve.
 • Ekipo, ki vam bo pomagala pisati uspešno poslovno zgodbo. Ekipa Domence šteje 23 posameznikov, ki so specializirani za različne spletne naloge. Če boste kdaj naleteli na težavo, ki je sami ne boste znali rešiti, se lahko zato vedno obrnete na nas. Vsak dan, po telefonu, e-mailu, Facebooku ali chatu, od 8:00 do 20:00.
 • Mnogo brezplačnih storitev! Začeli bomo z brezplačnim prenosom vaših spletnih strani na vaš nov paket gostovanja pri Domenci. Priporočamo pa tudi brezplačno WHOIS zaščito ter brezplačno gostovanje za DNS zapise.
Seveda! Priporočamo Brezplačno analizo hitrosti vašega spletnega mesta. V prvem koraku bomo preverili delovanje vaše spletne trgovine in odkrili vzroke za počasno delovanje. Analiza bo pokazala ali bi bilo smiselno najprej izvesti storitev Pohitritev spletne strani.Sledi izbira zmogljivejšega paketa gostovanja, ki bo zadostil potrebam vaše spletne trgovine. Pri tem ne pozabite, da mora stran normalno delovati tudi ob večjem obisku (ob npr. Black Friday akcijah). Za vse bolje obiskane ali zahtevnejše spletne trgovine priporočamo Hiper gostovanje. Hiper gostovanje je optimizirano za WordPress + WooCommerce, Magento in druge sisteme ter omogoča do 6x hitrejše delovanje spletne strani. Zaslugo za to imajo hitri SSD diski, napredni Litespeed strežniki in najnovejša zmogljiva procesorska jedra.Če želite imeti popoln nadzor nad strežnikom, vam bomo predstavili tudi možnost VPS gostovanja.
Smo največji ponudnik registracije domen in spletnega gostovanja v Sloveniji, ki je z vami že več kot 23 let. Zato lahko nudimo:
 • Prijazno in strokovno podporo. Vse dni v letu vam bo na razpolago ekipa, ki bo znala odgovoriti na vsa vaša vprašanja.
 • Vse storitve na enem mestu! Nudimo vse storitve, ki jih potrebujete za spletno prisotnost: registracijo domen, spletno gostovanje, e-mail marketing orodje, pomoč pri e-mail predalih in tehničnih nastavitvah, in mnogo več.
 • Mnoge brezplačne ugodnosti: prejmite brezplačno spletno stran, brezplačen paket gostovanja, brezplačne SSL certifikate, brezplačno DNS gostovanje, brezplačen prenos spletnih strani k nam, …
 • Ogromna ponudba domenskih končnic: pri nas lahko izbirate med več kot 2000 domenskimi končnicami! Po ugodnih cenah…
 • Spletno gostovanje s hitrimi in zanesljivimi strežniki z SSD diski – po ugodni ceni. V naši ponudbi boste našli različne pakete: od cenovno ugodnih paketov gostovanja za spletne začetnike, do super zmogljivih VPS strežnikov. Za vsakega nekaj! Seveda omogočamo tudi prehod med paketi. Naj vaš paket gostovanja raste skupaj z vašim poslom!
 • 60-dnevno garancijo: po nakupu spletnega gostovanja imate kar 60 dni časa, da preverite naše storitve. Če z gostovanjem ne bi bili zadovoljni, vam vrnemo denar!

"Za popuste do 57% izpolnite spodnji obrazec ali nas pokličite na 04 58 35 444 in vrnili vam bomo klic v najkrajšem možnem času"