Domenca logotip

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbE Webtasy, spletne storitve, d.o.o.

Splošne pogoje, ki veljajo do datuma 12.10.2022, si lahko ogledate tukajSplošne pogoje, ki veljajo do datuma 17.6.2022, si lahko ogledate tukajSplošne pogoje, ki veljajo do datuma 29.12.2021, si lahko ogledate tukaj. Splošne pogoje, ki veljajo do datuma 21.5.2021, si lahko ogledate tukaj.

I. del: Splošne določbe

1. Definicije

1.1

Storitve družbe Webtasy, spletne storitve, d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) obsegajo vse storitve, ki so ponujene oz. opredeljene na spletnih straneh www.webtasy.com, www.dhh.si, www.klaro.si, www.domovanje.com, www.domenca.com, www.dostavljalec.si, www.mojapozicija.si, www.oglasuj.me, www.spletnestrani.si in www.si-shell.net, vključno z izvedbo delavnic in izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve).

1.2

Ponudnik storitev je podjetje Webtasy, d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV SI38077736.

1.3

Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedenih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

1.4

Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja njegove storitve (v nadaljevanju uporabnik).

1.5

Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev ponudnika (v nadaljevanju stranka).

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2.1

Splošni pogoji ponudnikov so zavezujoči za vse stranke, pri čemer splošne določbe (I. del) veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe (II. del).

2.2

Ti splošni pogoji veljajo tudi za stranke, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik in ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da svojim uporabnikom podeljuje pravico do uporabe storitev. Pri takih strankah s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.

2.3

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

2.4

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

2.5

Sestavni del teh splošnih pogojev so ceniki storitev posameznega ponudnika, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika (v nadaljevanju: cenik).

2.6

Ponudniki so upravičeni spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na straneh ponudnika.

2.7

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

2.8

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

3. Cene in komercialni pogoji

3.1

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV).

3.2

Naročnina za storitve se obračunava za obračunsko obdobje, ki je navedeno v cenikih, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v cenikih obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje 1 koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

3.3

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. Če je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot 20 dni, ima ponudnik pravico, da ji takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

3.4

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

3.5

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

3.6

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

3.7

V primeru, ko stranka, ki ni potrošnik, zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in Ponudnikom poteka po elektronski pošti. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.

4. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

4.1

Ob naročilu storitev ponudnik pošlje naročniku ponudbo na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. Poslovno razmerje se smatra za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto z dnevom nakazila naročnika na transakcijski račun ponudnika. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

4.2

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

4.3

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

4.4

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Če pogodbo odpove ponudnik, je odpovedni rok 30 dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan zagotavljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

4.5

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo.

4.6

Ponudnik lahko pogodbo kadarkoli odpove, in sicer s 30-dnevnim odpovednim rokom. Prav tako se šteje, da je ponudnik odpovedal pogodbo, če stranka ne sprejme prvo poslane ponudbe, ki mu jo pošlje ponudnik v skladu s 1. odstavkom tega člena. V takem primeru pogodba preneha veljati z iztekom 30-dnevnega roka, odkar je ponudnik stranki odposlal ponudbo.

4.7

Če pogodbo odpove stranka in prejme ponudnik odpoved vsaj 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obračunskega obdobja. Če prejme ponudnik odpoved manj kot 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne naslednjega obračunskega obdobja. Odpoved pogodbe lahko stranka poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

4.8

Če je bila pogodba izrecno sklenjena za določen čas, bo ponudnik pred iztekom obdobja, za katero je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, stranki poslal novo ponudbo. Če stranka prve ponudbe ne sprejme in ne plača zneska po ponudbi, v roku, ki je naveden v ponudbi, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obdobja, za katerega je bila sklenjena. Če stranka ponudbo sprejme, velja pogodba naprej, vendar zanjo veljajo pogoji, navedeni v ponudbi, ki s tem postane sestavni del pogodbe.

4.9

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika ali če uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga po pogojih iz 12.1 člena teh splošnih pogojev.

4.10

Če je ponudnik stranki odobril obročno plačilo, stranka pa je storitev že začela koristiti, bo ponudnik stranki izdal avansni račun za vsako prejeto plačilo, po plačilu oziroma po zapadlosti zadnjega obroka pa račun.

4.11

Če v primeru iz prejšnjega tega člena stranka ne plača posameznega obroka, ji lahko ponudnik omeji, izklopi ali kako drugače onemogoči storitev, ki jo je stranka že prejela, oziroma ji prepove udeležbo na nadaljnjih delih (modulih) delavnice. Navedeno velja tudi v primeru, če stranka sicer izpolnjuje ostale obveznosti, ki jih ima do ponudnika na podlagi drugih pogodb, dogovorov ali naročil.

4.12

Kadar stranka kot metodo plačila za ponudnikovo storitev izbere plačilo s kreditno kartico, ponudnik kartice ne bo bremenil, dokler stranka ne bo prejela plačane storitve oziroma dokler se storitev ne bo začela izvajati.

4.13

Če stranka v skladu z zakonom ali temi splošnimi pogoji odstopi od pogodbe s ponudnikom, kartica pa je bila že obremenjena za znesek storitve, bo ponudnik plačana sredstva vrnil na kreditno kartico oziroma jih na drug dogovorjen način vrnil stranki.

4.14

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

4.15

Stranka je dolžna pri plačevanju s kreditno kartico na kateri od spletnih strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

4.16

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na kateri od spletnih strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

4.17

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

5. Roki za izvedbo storitev

5.1

Kadar je predmet naročila storitev, ki jo mora ponudnik izvesti ali zagotoviti po navodilih stranke (npr. izdelava spletnega mesta ipd.), mora ponudnik storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, ceniku ali v korespondenci med ponudnikom in stranko. Če so v ponudbi ali drugje navedeni različni roki za posamezne sklope oziroma postavke storitve, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezen sklop oziroma postavko, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

5.2

Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo na prošnjo stranke, če se ponudnik s tem strinja.

5.3

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

5.4

Če je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani ponudnika nujno ali koristno sodelovanje stranke (npr. izbira med več opcijami, potrditev predlaganih rešitev, dostava vsebin in materialov, podajanje ključnih informacij za izvedbo, potrditev prenosa domene ipd.) in stranka zamudi dogovorjeni rok oziroma ne odgovori nemudoma na poziv ponudnika, ima ponudnik pravico, da vse predvidene roke izvedbe podaljša za 3 krat. Če je to mogoče, lahko ponudnik v takem primeru po lastni presoji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto stranke. V takem primeru stranka od ponudnika ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

5.5

Če pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena in stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

6. Avtorske pravice

6.1

Kadar ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

Ne glede na 1. odstavek tega člena stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih ipd.), ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo stranke. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi stranka zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo. Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med ponudnikom in stranko. Čas uporabe ponudnikovih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik. Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da stranka plačuje za ponudnikove storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese stranke.

6.2

Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

6.3

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

6.4

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

6.5

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

6.6

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

7. Prenos storitve k drugemu ponudniku

7.1

Če so predmet sodelovanja med ponudnikom in stranko storitve, ki vključujejo gostovanje ali hrambo podatkov na oziroma s pomočjo ponudnikove strojne opreme, in se stranka odloči za prenos k tretji osebi, ponudnik tak prenos izvede samo, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

 • stranka ima poravnane vse zapadle obveznosti do ponudnika;
 • strojna in sistemska programska oprema tretje osebe izpolnjuje tehnične zahteve za prenos; v dvomu lahko ponudnik o tem zahteva od stranke in od tretje osebe pisno izjavo;
 • stranka vnaprej poravna predvidene stroške prenosa, v skladu s cenikom, po predhodno izdanem računu ponudnika.
 • Ne glede na prvi odstavek tega člena prenos spletnih strani ter njim sorodnih storitev in vsebin k drugemu ponudniku ni mogoč, razen v primeru, ko gre za spletne strani, sorodne storitve ali vsebine, glede katerih ponudnik zagotavlja zgolj gostovanje na strežniku, ne pa tudi uporabe svojega sistema za upravljanje z vsebinami (CMS).

8. Konkurenca in varovanje podatkov

8.1

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

8.2

Ne glede na odločbo prejšnjega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

8.3

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven te pogodbe, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

8.4

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

8.5

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Podpora strankam

9.1

Strankam je na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnikov.

9.2

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnikov ali poslani na elektronske naslove ponudnikov, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

9.3

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

9.4

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

10. Pravice in obveznosti ponudnika

10.1

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

10.2

Ponudnik se obvezuje, da bo časovni okvir za opravljanje tehničnih vzdrževalnih posegov na strežnikih od 22.00 ure do 06.00 ure. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 2 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte ali prek spletnih strani ponudnika najmanj 2 dni pred posegom.

10.3

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

10.4

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

11. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

11.1

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

11.2

Pravna obvestila, ki so del spletnega mesta, ki ga za stranko izdela ponudnik, služijo izključno kot primer oziroma kot pomoč stranki pri oblikovanju besedila pravnih obvestil. Ponudnik poziva stranke, da to besedilo ustrezno preoblikujejo tako, da bo ustrezalo njihovim konkretnim potrebam in namenu spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za pravilnost tega besedila; odgovornost ponudnika za kakršnikoli škodo zaradi tega besedila je izključena.

11.3

V vsakem primeru je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je stranka plačala ali bi ga bila morala plačati ponudniku v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka.

11.4

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

11.5

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

11.6

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

11.7

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžna povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

11.8

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

12. Pravice in obveznosti naročnika

12.1

Pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga 

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ima naročnik (potrošnik) pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za uveljavljanje te pravice začne teči z dnem sklenitve pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Ponudnik bo na podlagi zahteve naročnika o odstopu od pogodbe storitev deaktiviral. Naročnika ob odstopu od pogodbe ne bremenijo stroški vračila ali deaktivacije. Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. po elektronski pošti na naslov: info@webtasy.com) ali izpolniti obrazec za odstop od pogodbe, ki je naročnikom na voljo na tej povezavi.

12.2

Naročnik, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe če:

 • gre za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov in je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je program aktiviral,
 • gre za opravljeno storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni (npr. če je bila domena v vmesnem času aktivirana),
 • gre za digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.

12.3

Če naročnik odstopi od pogodbe, mu bo ponudnik vrnil vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

12.4

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

12.5

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

12.6

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Stranka odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

12.7

Ponudnik za naročnike novih paketov deljenega spletnega gostovanja, reseller spletnega gostovanja in vzdrževanega VPS gostovanja ponuja storitev brezplačnega prenosa spletnih strani od prejšnjega ponudnika.

Naročnik in ponudnik se strinjata, da je storitev brezplačnega prenosa omejena in sicer odvisno od paketa, ki ga je naročnik zakupil:

 • pri deljenem spletnem gostovanju na prenos 1 spletne strani oz. maksimalno 1 uro dela usposobljenega tehnika,
 • pri reseller spletnem gostovanju na prenos 10 spletnih strani oz. maksimalno 3 ure dela usposobljenega tehnika in
 • pri vzdrževanjem spletnem gostovanju na prenos 20 spletnih strani oz. maksimalno na 5 ur dela usposobljenega tehnika.

12.8

Naročnik mora ponudniku zagotoviti dostop do vseh potrebnih podatkov pri bivšem ponudniku, drugače ponudnik ni obvezan opraviti brezplačnega prenosa spletnih strani. Naročnik lahko brezplačni prenos izkoristi le prvih 30 dni po vzpostavitvi paketa gostovanja. Predmet brezplačnega prenosa spletnih strani je prenos podatkov, ki jih spletna stran vsebuje. Naročnik se zaveda, da predmet prenosa v nobenem primeru ni prilagoditev skript, če bi bilo to potrebno za pravilno delovanje spletne strani na strežnikih ponudnika. Naročnik se zaveda, da je prenos podatkov e-poštnih predalov v okviru brezplačnega prenosa spletnih strani možen le, če za to obstajajo vse tehnične možnosti na strani poštnih strežnikov s katerih se bi ta prenos opravil. Če teh možnosti ni, prenos podatkov e-poštnih predalov ni vključen v brezplačni prenos.

12.9

Ponudnik brezplačni prenos izvede le, če je ta popolnoma pod njegovo kontrolo. Če naročnik želi del nalog pri prenosu izvesti sam, ima ponudnik možnost zavrniti izvajanje brezplačnega prenosa.

12.10

Če naročnik v 48 urah po prejemu obvestila o izvedbi prenosa ne poda odgovora se šteje, da je bil brezplačni prenos uspešno zaključen in ponudnik nima več nobenih obveznosti do naročnika iz naslova brezplačnega prenosa.

13. Masovno pošiljanje elektronske pošte (SPAM)

13.1

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo odpoved pogodbe brez odpovednega roka in takojšnjo prekinitev zagotavljanja storitev.

13.2

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k plačilu pogodbene kazni kot je določeno v splošnih pogojih.

13.3

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo, ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na poštni seznam (»mailing listo«).

13.4

Stranka je seznanjena z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

13.5

Če ni drugače določeno v posebnih pogojih, veljajo za pošiljanje e-poštnih sporočil naslednje omejitve:

 • največje dovoljeno število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, je 100 (sto);

če je število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, večje od 100 (sto), je potrebno uporabiti zakasnitve, in sicer tako, da pretečeta med e-poštnim sporočilom, poslanim enemu naslovniku, in e-poštnim sporočilom, poslanim naslednjemu naslovniku, najmanj 2 (dve) sekundi; pri tem v vsakem primeru veljajo omejitve iz naslednjega odstavka tega člena.

14. Obveščanje uporabnikov in namen obdelave podatkov

14.1

Stranka se zaveda, da ji bo ponudnik v skladu 2. odstavkom 158. člena ZEKom-1, občasno pošiljal e-novice ali druga elektronska sporočila, ki se nanašajo na delovanje storitev in njihove zmogljivosti, novosti glede storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, informativne članke, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve. Stranka soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

14.2

Stranka je seznanjena in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, katera stranka je prebrala določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprla (kliknila). Stranka soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določeneni stranki.

15. Končne določbe

15.1

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika. Ponudnik za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS). Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov – SRPS.

15.2

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

15.3

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem in angleškem jeziku.

II. del: Posebne določbe za posamezne storitve

A. Registracija domen

A 1.

Stranka s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena in da sprejema pravila registra in registrarja za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Ponudnik vodi seznam registrov in registrarjev po posameznih vrhnjih domenah in na željo stranke le-tej posreduje podatke o registru in registrarju za določeno vrhnjo domeno. Spletne strani nekaterih registrov in splošnih pogojev registrarjev so v času veljavnosti teh splošnih pogojev dostopne na naslednjih spletnih povezavah:

Ponudnik ne odgovarja za napačne ali manjkajoče podatke v splošnih pogojih registrov ali registrarjev.

Stranka se zaveda, da oddaja naročila za registracijo, podaljšanje ali prenos domen ne garantira izvedene storitve. Stranka se strinja, da je v primeru delne izpolnitve naročila (npr. naročenih 5 domen, uspešno registrirane 3 domene) pogodba sklenjena le za uspešno izvedene storitve. Ponudnik bo vrnil preostali plačani znesek skladno s splošnim delom teh pogojev poslovanja.

V primeru brezplačnega prenosa domene k Ponudniku, se pogodba med Naročnikom in Ponudnikom smatra za sklenjeno na dan oddaje naročila s strani Naročnika (in ne s prejetim plačilom kot določa splošni del).

A 2.

Stranka je seznanjena z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne osebe, ki niso povezane s ponudnikom.

A 3.

Naziva domene po plačilu in registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

Storitve registracije .si domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .si domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa javni zavod Arnes (register .si domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

A 4.

Pravila in pogoji, s katerimi se strinjate ob naročilu .si domen, so:

A 5.

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od registracije .si domene v roku 14 dni po registraciji, vendar le, če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene. O odstopu od registracije mora stranka ponudnika obvestiti preko telefona in e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene, v primeru uspešnega izbrisa pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene na osebni račun stranke v roku 30 dni.

A 6.

Stranka potrjuje, da je seznanjena s pravicami in z obveznostmi registranta domene – , ki jih določa ICANN

A 7.

Od 1. januarja 2014 veljajo nova pravila za preverjanje pravilnosti podatkov o domenah. Stranka je dolžna skrbeti za pravilnost in ažurnost podatkov o domenah, še posebej vseh kontaktnih podatkov. Ob registraciji in prenosu domene bo registrar (ali ponudnik v imenu registrarja) zahteval potrditev kontaktnih podatkov preko e-poštno sporočila stranki. Če stranka podatkov ne bo potrdila v 15 dneh od dne, ko registrar pošlje e-poštno sporočilo, bo domena izklopljena. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo stranka utrpela zaradi izklopa domene. Prav tako ponudnik ni odgovoren za dostavo e-poštnega sporočila.

A 8.

Ponudnik si pridržuje pravico, stranka pa soglaša, da v primeru prenosa domen med ponudnikovimi dobavitelji, začasno spremeni kontaktne podatke za domeno. Ponudnik se zavezuje, da bo kontaktne podatke povrnil v prvotno stanje takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v trenutku, ko bo postopek prenosa med dobavitelji zaključen.

A 9.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v času med registracijo domene in objavo vsebine s strani stranke pod registrirano domeno objavi kakršnekoli lastne vsebine, predvsem pa informacije o lastni ponudbi in storitvah. S strani ponudnika objavljena vsebina ne sme biti takšna, da očitno škoduje interesom stranke. Ponudnik mora objavljeno vsebino umakniti takoj, ko stranka razpolaga z lastno vsebino za objavo.

A 10.

Enako pravico kot v prejšnjem odstavku ima ponudnik tudi glede domen oziroma spletnih mest, glede katerih stranka ni plačala računa oziroma ni sprejela nove ponudnikove ponudbe.

A 11.

Stranka se strinja in potrjuje, da v primerih, ko je to nujno potrebno zaradi izvajanja naročenih storitev, ponudnik prilagodi podatke, ki jih pošlje registrarju ob registraciji domene. Primeri vključujejo, vendar niso omejeni na, registre, ki zahtevajo, da ima kupec zagotovljeno lokalno prisotnost v določeni državi.

B. Deljeno gostovanje

B 1.

Naročnik se zaveda da ima ponudnik v ponudbi pakete deljenega spletnega gostovanja, ki so namenjeni za uporabo ene fizične ali pravne osebe. Vse gostujoče domene in pripadajoče spletne strani v teh paketih morajo biti tako v lasti in upravljanju naročnika paketa. Za vse ostale primere ima ponudnik v ponudbi reseller pakete gostovanja, ki jih naročnik lahko tudi daje v uporabo drugim uporabnikom.

B 2.

Naročnik se strinja, da vire v paketu deljenega gostovanja ne bo plačljivo ali brezplačno odstopil komurkoli brez pisnega dovoljenja ponudnika. V kolikor bo naročnik prekršil omejitev iz prejšnjega stavka se strinja, da mu ponudnik zaračuna pogodbeno kazen v dveh letnih vrednostih samostojnega paketa deljenega gostovanja za vsako gostujočo domeno kjer je bila kršitev ugotovljena. Ustvarjanje poštnih predalov v paketih deljenega gostovanja za osebe iz organizacije naročnika je dovoljeno brez pisnega dovoljenja ponudnika.

B 3.

Naročnik je seznanjen, da se na enem fizičnem strežniku nahaja več paketov deljenega in reseller spletnega gostovanja, ki si delijo vire fizičnega strežnika. Zaradi zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje za vse stranke, ki se nahajajo na enem strežniku je ponudnik sprejel pravila in omejitve. Naročnik se zaveda in strinja z naslednjimi omejitvami ter je z njimi seznanil tudi svoje uporabnike. Posamezen paket spletnega gostovanja lahko vsebuje večje število gostujočih domen oz. spletnih mest (spletnih strani). V primeru, če gostujoča domena uporablja še poddomene se vsi viri, ki jih uporablja poddomena štejejo k gostujoči domeni.

B 4.

Ponudnik pri vseh paketih gostovanja ob naročilu nove storitve ponuja 60-dne vno brezpogojno vračilo kupnine za celotno plačano obodobje v primeru nezadovoljstva s storitvijo. Vračilo kupnine ne vključuje stroškov incidentov ali drugih posebej naročenih dodatnih storitev.

B 5. Omejitve datotečnega sistema, zaganjanja skript in programskih jezikov

Omejitve se zaradi tehničnih razlogov razlikujejo glede na uporabljeno nadzorno ploščo kar je nakazano z uporabo ustreznih podnaslovov.

B 5.1.

Nadzorna plošča Plesk

V mapi, ki je na voljo za vsako gostujočo domeno se lahko nahaja največ 100.000 datotek in map. V posamezni mapi se lahko nahaja največ 1024 datotek in podmap. V primeru preseganja števila datotek vas bomo obvestili, da spletno stran spravite v predpisan okvir. V vsakem primeru, pa se, takoj ko gostujoča domena presega 100.000 datotek in map oz. 20 GB podatkov, avtomatično umakne iz sistema izdelave varnostnih kopij, še vedno se pa izvajajo varnostne kopije podatkovnih baz, če se le te uporabljajo. Stranka lahko na strežnik nalaga le datoteke, ki so potrebne za delovanje oz. so del spletnih strani ali spletnih aplikacij. Stranka ima lahko na strežniku, v okviru svojega paketa gostovanja le eno varnostno kopijo podatkov vsake gostujoče domene. Ponudnik lahko v primeru, da stranka na strežniku shranjuje več kot eno varnostno kopijo, le te brez opozorila izbriše.

Nadzorna plošča cPanel

V posameznem cPanel računu se največje dovoljeno število datotek in map razlikuje glede na zakupljen paket:

 • 100.000 datotek in map: brezplačni paket, paket Nabiralnik, paket Soba, paket Email začetek in paket Neomejen začetek
 • 250.000 datotek in map: paket stanovanje in paket Neomejena rast;
 • 500.000 datotek in map: paket Trgovina in paket Neomejeno e-poslovanje.

V primeru, da stranka doseže zgornjo mejo datotek mu bo sistem onemogočil kreiranje novih datotek. Stranka lahko na strežnik nalaga le datoteke, ki so potrebne za delovanje oz. so del spletnih strani ali spletnih aplikacij. Stranka ima lahko na strežniku, v okviru svojega paketa gostovanja le eno varnostno kopijo podatkov vsake gostujoče domene. Ponudnik lahko v primeru, da stranka na strežniku shranjuje več kot eno varnostno kopijo, le te brez opozorila izbriše.

B 5.2.

Naročnik se zaveda in se strinja, da ima ponudnik pravico iz varnostnih razlogov onemogočiti uporabo določenih funkcij v skriptnih jezikih, ki so prisotni na strežniku.

B 5.3.

Nadzorna plošča Plesk

Za potrebe prikaza spletnega mesta s posamezno gostujočo domeno dovoljujemo največ 10 sočasnih vhodnih povezav.

Nadzorna plošča cPanel

Za potrebe prikaza spletnih mest glede na zakupljen paket dovolimo različno število sočasnih vhodnih povezav na en cPanel račun:

 • 10 sočasnih vhodnih povezav: brezplačni paket, paket Nabiralnik in paket Email začetek;
 • 20 sočasnih vhodnih povezav: paket Soba, paket Stanovanje, paket Neomejen začetek in paket Neomejena rast;
 • 40 sočasnih vhodnih povezav: paket Trgovina, paket Neomejeno e-poslovanje, vsi reseller paketi.

B 5.4.

Naročnik lahko za opravila, ki se morajo redno izvajati uporablja vnaprej določena opravila (“cronjobs”), ki omogočajo redno in vnaprej določeno zaganjanje skript. Posamezen opravilo (“cronjob”) se ne sme zaganjati bolj pogosto kot na 1 uro. Skripta oz. skripte, ki se zaženejo kot posledice opravila (“cronjob”) se ne smejo izvajati več kot 120 sekund.

B 6. Omejitve uporabe elektronske pošte

B 6.1.

Največja velikost posameznega e-poštnega sporočila, ki jo poštni strežniki ponudnika sprejmejo ali pošljejo je 25 MB. Največje dovoljeno število naslovnikov, ki jim uporabnik lahko hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, je 100 (sto). Če je število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, večje od 100 (sto), je potrebno uporabiti zakasnitve, in sicer tako, da pretečeta med e-poštnim sporočilom, poslanim enemu naslovniku, in e-poštnim sporočilom, poslanim naslednjemu naslovniku, najmanj 2 (dve) sekundi.

B 6.2.

Nadzorna plošča Plesk

V vsakem primeru pa lahko uporabnik v okviru ene gostujoče domene v obdobju katerihkoli zaporednih 24 ur pošlje največ 1.000 (tisoč) e-poštnih sporočil.

Nadzorna plošča cPanel

V vsakem primeru pa lahko uporabnik v okviru ene gostujoče domene v obdobju 1 ure pošlje največ 120 (stodvajset) e-poštnih sporočil.

B 6.3.

Nadzorna plošča Plesk

Omejitev velikosti poštnega predala pri paketih deljenega spletnega gostovanja je 250 MB. Naročnik lahko z doplačilom poveča velikost poštnega predala poveča na 1 GB, 3 GB ali 5 GB. Doplačilo je potrebno za vsak poštni predal, ki ga naročnik želi povečati, posebej.

Nadzorna plošča cPanel

Omejitev velikosti poštnega predala pri paketih deljenega spletnega gostovanja je 500 MB. Naročnik lahko z doplačilom poveča velikost poštnega predala poveča na 1 GB, 3 GB ali 5 GB. Doplačilo je potrebno za vsak poštni predal, ki ga naročnik želi povečati, posebej.

B 6.4.

Paketi reseller spletnega gostovanja nimajo omejitev glede velikosti e-poštnega predala.

B 7. Omejitve uporabe podatkovnega strežnika MySQL

B 7.1.

Dostop do podatkovnega strežnika iz oddaljenega računalnika ni omogočen. V posamezni podatkovni bazi je dovoljeno imeti največ 1.000 tabel. Zapisi v posamezni podatkovni bazi naj ne presegajo 2048 MB.Dovoljenih je do 15 sočasnih povezav do MySQL strežnika.

V eni uri je dovoljeno:

 • 1.500 vzpostavljenih povezav do MySQL strežnika
 • 50.000 zagnanih poizvedb.

B 7.2.

Omejitve glede povezav in poizvedb veljajo za posameznega MySQL uporabnika. V kolikor stranka uporablja več MySQL uporabnikov zato, da bi se izognila tem omejitvam, ponudnik še vedno lahko sprejme ukrepe, kot bi šlo za samo enega MySQL uporabnika.

B 8. Omejite uporabe sistemskih virov

B 8.1.

Nadzorna plošča Plesk

Spletna stran ali aplikacija s posamezno gostujočo domeno v nobenem obdobju sme uporabljati več kot 25% sistemskih zmogljivosti. To se nahaja tako na procesorski čas, pomnilnik, pisanje na disk.

Nadzorna plošča cPanel

Za zagotovitev enakomerne kvalitete storitve za vse naročnike ponudnik predpisuje največjo dovoljeno uporabo sistemskih zmogljivosti v okviru posameznega cPanel računa, ki se razlikuje glede na zakupljen paket:

 • 1 procesorsko jedro, 256 MB pomnilnika in 128 IOPS: brezplačni paket, paket Nabiralnik in paket Email začetek;
 • 1 procesorsko jedro, 512 MB pomnilnika in 128 IOPS: paket Soba, paket Stanovanje, paket Neomejen začetek in paket Neomejena rast;
 • 2 procesorski jedri, 1024 MB pomnilnika in 256 IOPS: paket Trgovina, paket Neomejeno e-poslovanje, vsi reseller paketi.

B 8.2.

V okviru paketov spletnega gostovanja ni dovoljeno uporabljati naslednjih tipov aplikacij:

 • aplikacije za pretočni video ali avdio (npr. internetni radii)
 • igričarskih strežnikov
 • razvojno ali testno okolje za aplikacije

B 8.3.

Ponudnik in naročnik se strinjata, da spletne strani ali aplikacije, ki presegajo eno ali več zgornjih omejitev ne spadajo v paket deljenega ali reseller spletnega gostovanja, ampak potrebujejo drugačno vrsto gostovanja.

B 8.4.

Ponudnik lahko tako v primeru preseganja omejitev obvesti naročnika, omeji dostop do gostujoče domene oz. sprejme katerekoli druge ukrepe, da zagotovi stabilnost strežnika in delovanje storitev ostalih strank.

B 8.5.

Ponudnik je pakete deljenega in reseller spletnega gostovanja vkjučil v svoj sistem izdelave varnostnih kopij. To je storil le kot dodatno ugodnost za uporabnike in ni del storitve, ki jo je naročnik najel pri ponudniku z naročilom paketa gostovanja, prav tako v storitev ni vključeno pridobivanje podatkov iz varnostnih kopij ponudnika. Ponudnik tudi ne zagotavlja, da bodo podatki iz varnostnih kopij vedno na voljo. Ponudnik lahko kadarkoli brez predhodnega opozorila naročnika spremeni svojo politiko izdelave varnostnih kopij. Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo za lastno varnostno kopijo podatkov v celoti skrbel sam.

B 9. Vsebinske omejitve

Naročnik se zaveda, da je deljeno gostovanje namenjeno gostovanju spletnih strani in aplikacij, ki obremenjujejo strežnik, kot tipična spletna stran male oz. srednje velike organizacije in se zavezuje, da bo prostor na strežniku ustrezno uporabljala.

To pomeni, da na strežniku deljenega gostovanja ni dovoljeno uporabljati ali nanj nameščati sledečih tipov aplikacij:

 • aplikacije za pretočni video ali avdio (npr. internetni radii),
 • igralnih strežnikov,
 • proxy strežnikov ali kakršnihkoli skript za anonimiziranje,
 • bittorrent strežnikov (trackerjev) ali odjemalcev,
 • zlonamernih skript in podatkov, ki take skripte ali programe vsebujejo (virusi, trojanski konji ipd),
 • skript in vsebin, ki zavajajo uporabnike (phishing sites) ali so kako drugače v nasprotju z veljavnimi zakoni,
 • skripte za množično pošiljanje e-pošte, kjer ni možno omejiti števila naenkrat poslanih sporočil in časa med sporočili tako, da so v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • vsebine, ki spodbuja nelagalne aktivnosti,
 • IP skenerjev ali ostalih orodij za hekerske aktivnosti
 • pornografskih in nasilnih vsebin, dokumentov, ki vsebujejo sovražni govor,
 • oglaševalskih strežnikov, skript za izmenjavo oglasnih pasic ali povezav,
 • zrcalnih strežnikov (public mirror sites)
 • vsebin, nad katerimi naročnik nima ustreznih avtorskih pravic.

Prepovedano je tudi nalagati kakršnekoli interaktivne pogovorne (chat) aplikacije. To vključuje tudi vse skripte napisane v PHP, Perl, CGI, Phyton, Ruby ali kakšnem drugem jeziku ter seveda vse IRC skripte ali bote. Kakršnakoli aplikacija, ki omogoča takojšnje (real-time) komuniciranje ni dovoljena, npr. pomoč v živo (kot je npr. LiveZilla) ali ostali spletni programi za klepetanje.

Forumi ali katerakoli aplikacija, ki omogoča komentiranje uporabnikov, mora imeti vključeno obliko preprečevanja spama ali predhodno odobritev komentarjev. V nasprotnem primeru se tovrstna aplikacija obravnava kot sumljiva skripta oz. aplikacija.

Na strežnikih deljenega gostovanja so prepovedane tudi spletne strani, ko so namenjene izključno brezplačnemu ali plačljivemu deljenju, nalaganju ali distribuciji medijskih (slike, avdio, video) datotek.

Naročnik ne bo uporabljal storitev ponudnika kot razvojno okolje in za testiranje skript. Storitve ponudnika so namenjene za skripte produkcijske kvalitete.

Naročnik in ponudnik se strinjata, da ima ponudnik v primeru kršitve tega odstavka pravico takoj začasno ali trajno ukiniti pravico do izvajanja skript.

B 9.1.

Stranka se strinja, da ponudnik redno in brez predhodnega obvestila ročno ali avtomatizirano pregleduje vsebino datotek na strežnikih z namenom iskanja zlonamerne kode. Ponudnik lahko okužene datoteke in datoteke, za katere sumi, da vsebujejo zlonamerno programsko kodo, nemudoma odstrani ali spremeni ter onemogoči dostop do spletnih strani brez predhodnega obvestila. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za škodo, ki bi nastala kot rezultat odstranjevanja ali spreminjanja datotek. Stranka se strinja, da ostane spletna stran nedostopna toliko časa, dokler niso odpravljeni vsi vzroki za okužbo (onemogočeni so vsi znani vektorji napada, ne le odstranjene okužene datoteke). Ponudnik lahko omeji dostop do skript iz določenih IP naslovov, za katere sumi, da predstavljajo varnostno grožnjo (npr. DOS ali DDOS napad).

B 9.2.

Od stranke lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način začasno ali trajno omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s splošnimi pogoji.

B 9.3.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik, predstavljajo varnostno grožnjo ali ogrožajo stabilnost strežnika, izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasen ali trajen izklop storitev.

B 9.4.

Vzroki za drugo in vsako naslednjo izključitev se smatrajo za kršitev splošnih pogojev, Naročnik pa je Ponudniku za vsako kršitev obvezan plačati pogodbeno kazen.

B 9.5.

Določbe tega člena v nobenem primeru ne omejujejo pravic, ki za ponudnika izhajajo iz sklopa »Cene in komercialni pogoji«.

B 10. Paket Brezplačno gostovanje

Do ugodnosti iz paketa Brezplačno gostovanje so upravičene stranke, ki pri ponudniku registrirajo novo domeno, podaljšajo obstoječo domeno (ki je bila že registrirana pri ponudniku) ali ki prenesejo registrirano domeno od tretje osebe k ponudniku. Ugodnosti je mogoče izkoristi kadarkoli, in sicer ves čas, dokler je domena registrirana pri ponudniku.

Obseg pravic in možnosti v okviru paketa Brezplačno gostovanje je naveden na spletnih straneh ponudnikov; ponudnik ga lahko kadarkoli spremeni, brez vnaprejšnjega obvestila ali opozorila.

Po vnaprejšnjem obvestilu lahko ponudnik paket Brezplačno gostovanje tudi ukine oziroma preneha zagotavljati. V takem primeru do stranke nima nobenih obveznosti.

C. VPS strežniki

C 1. Sistemska podpora

C 1.1.

Ponudnik poleg brezplačne tehnične podpore, ki je namenjena poučevanju uporabnikov za lažjo in pravilno uporabo storitev ponudnika, nudi tudi plačljivo sistemsko podporo uporabnikom. Namen sistemske podpore je na zahtevo naročnika namesto stranke izvesti enkratna opravila, ki bi jih stranka lahko izvedla sama, vendar zaradi pomanjkanja znanja, časa ali drugih omejitev, želi da jih izvede ponudnik.

C 1.2.

Naročnik se zaveda, da ponudnik ob sprejemu zahtevka za izvedbo opravila, ki sodi v sistemsko podporo (zahtevek sistemske podpore), zaradi narave dela, ne more vedno vedeti koliko časa bo potrebno za dokončno izvedbo opravila oziroma, če je izvedba opravila sploh možna.

C 1.3.

Naročnik lahko izvedbo zahtevka sistemske administracije plača le z žetoni sistemske administracije. Žeton sistemske administracije je nedeljiva enota s katero se plačuje izvedba zahtevke sistemske administracije, ki se jo lahko kupi pri ponudniku. En žeton je vreden določeno število minut dela tehnika. Število je odvisno od dela dneva v katerem se razrešuje zahtevek. Če naročnik nima v posesti žetonov sistemske administracije, ponudnik lahko počaka s sprejemom zahtevka sistemske administracije, dokler naročnik ne pridobi vsaj enega žetona sistemske administracije. Veljavnost žetona sistemske administracije je eno leto od nakupa. Ponudnik ponuja tudi mesečne pakete žetonov, ki jih naročnik lahko kupi le pred oddajo zahtevka sistemske podpore, ne pa po že razrešenem zahtevku sistemske podpore in so veljavni v koledarskem mesecu nakupa.

C 1.4.

Naročnik lahko v okviru zahtevka sistemske podpore ponudniku preda v izvedbo različna opravila med katere lahko sodijo tudi, vendar ne izključno, iskanje odgovorov na zahtevna vprašanja, razreševanje napačnega delovanja naročnikovih aplikacij in nameščanje programske opreme po želji.

C 1.5.

Ponudnik za reševanje zahtevka sistemske administracije nameni eno efektivno uro časa usposobljenega sodelavca, za katerega na podlagi prejetih informacij predvideva, da ima ustrezno znanje. Če ponudnik preceni, da nima na voljo ustrezno usposobljenega sodelavca za izvedbo opravila, ki ga naročnik zahteva , lahko zavrne izvedbo zahtevka sistemske administracije.

C 1.6.

V okviru ene ure ponudnik poskrbi, da pride do razrešitve zahtevka sistemske administracije na enega od naslednjih načinov:

 • izvedbo zahtevanega opravila,
 • začetno oceno zahtevnosti opravila in pripravo konkretne ponudbe za dokončno izvedbo zahtevanega opravila ali
 • informacijo zakaj ponudnik opravila ne more izvesti ter predlogom na kakšen način se bi ga dalo izvesti oziroma kdo bi ga lahko izvedel.

C 1.7.

V primeru, da zahtevek sistemske administracije vključuje razreševanje napake resnosti ena, bo ponudnik, bo ponudnik zahtevek obravnaval prioritetno in storil vse v njegovi moči, da bo tudi po preteku ene ure nadaljeval z razreševanjem zahtevka. V tem primeru, bo ponudnik sprejel zahtevek sistemske administracije tudi, če naročnik ne bo imel v posesti nobenega žetona sistemske administracije.

C 1.8.

Razreševanje zahtevka sistemske administracije se zaključi s pisnim poročilom naročniku po elektronski pošti. Ponudnik pisno poročilo pripravi najkasneje v dveh delovnih dneh po razrešitvi zahtevka sistemske podpore.

C 1.9.

Ponudnik bo po razrešitvi zahtevka sistemske administracije, glede na čas razreševanja zahtevka, odštel ustrezno število žetonov od skupnega števila, ki jih ima naročnik zakupljenih pri ponudniku. Če bo čas razreševanja zahtevka večji, kot ima naročnik trenutno zakupljenih žetonov pri ponudniku, se naročnik strinja, da mu ponudnik za razlika izstavi račun za dodatne žetone.

C 1.10.

Ponudnik lahko za posamezne, pogosto ponavljajoče opravila, ki so predmet zahtevkov sistemske podpore pripravi tudi ločene postavke na ceniku. V tem primeru ponudnik vedno zaračuna izvedbo teh opravil po trenutno veljavnem ceniku in ne bo porabil žetonov sistemske podpore.

C 1.11.

Ponudnik lahko samostojno izbira katerim strankam ponudnika bo ponudil možnost koriščenja sistemske podpore.

C 1.12.

Naročnik lahko v času rednega delovnika zahtevek sistemske podpore naroči prek posebne telefonske številke, ki mu jo je za ta namen posredoval ponudnik ali prek splošnega emaila za nudenje tehnične podpore strankam. V času izven rednega delovnika se zahtevek sistemske podpore lahko naroči le prek posebne telefonske številke, ki mu jo je za ta namen posredoval ponudnik. Naročnik je odgovoren, da so osebe, ki imajo dostop do posebne telefonske številke, seznanjene s temi splošnimi pogoji in se zavedajo, da s klicem na to številko izven rednega delovnega časa, naročijo plačljiv zahtevek sistemske podpore. Ponudnik ni obvezan, da ob klicu na posebno telefonsko številko, naročnika posebej obvesti na dejstva iz tega odstavka.

C 2. Odzivni čas do začetka dela na zahtevku

C 2.1.

V okviru zahtevka lahko naročnik ponudniku preda v izvedbo tudi opravilo s katerim želi odpraviti napako.

C 2.2.

Napaka je nezmožnost uporabe storitve v skladu z dogovorjenimi specifikacijami storitve. Resnost napake je merilo relativnega učinka napake na uporabo storitev v skladu s standardi ponudnika. Določitev razreda resnosti napake je izključna pravica ponudnika.

 • Resnost razreda ena (1) pomeni, da stranki ne deluje produkcijski strežnik oz. drug servis, brez katerega stranka ne more poslovati in ne obstaja začasna rešitev napake.
 • Resnost razreda dve (2) pomeni, da je delovanje pomembne funkcionalnosti strankinega produkcijskega sistema hudo ovirano. Funkcionalnost še vedno deluje v omejeni obliki, vendar tako da negativno vpliva na dologoročno vzdržnost delovanja storitve.
 • Resnost razreda tri (3) pomeni delno oz. nekritično izgubo funkcionalnosti strankinega produkcijskega sistema. To pomeni slabše delovanje dela sistema, vendar sistem deluje brez večje ovire za poslovanje stranke.
 • Resnost razreda štiri (4) pomeni splošno vprašanje ali potrebo po manjših spremembah (npr. napaka v dokumentaciji, besedilih itd.)

C 2.3.

Glede na zgoraj definirane resnosti napak ponudnik zagotavlja naslednje odzivne čase:

 • 4 ure za resnost napake razreda ena,
 • naslednji delovni dan resnost napake razreda dva in
 • 3 delovne dni za ostale razrede resnosti napak.

C 2.4.

Razreševanje zahtevkov sistemske podpore se izvaja znotraj rednega delovnika. Na željo naročnika, se lahko čas razreševanja zahtevka razširi ali spremeni, vendar s tem naročnik tudi potrdi strinjanje s spremenjenim načinom porabe žetonov sistemske administracije.

 • znotraj delovnika (od 8:00 do 16:00): 1 žeton = 15 minut dela tehnika
 • znotraj razširjenega delovnika (od 16:00 do 22:00): 1 žeton = 10 minut dela tehnika
 • izven delovnika (od 22:00 do 8:00, sobote, nedelje in prazniki): 1 žeton = 7 minut in pol dela tehnika (7 minut in 30 sekund)

C 2.5.

Skrajšanje odzivnega časa na zahtevo stranke porabi naslednje število žetonov:

 • pričetek naslednji delovni dan: 3 žetone in
 • pričetek del nemudoma/tekom istega delovnega dne: 5 žetonov.

C 3. VPS gostovanje

C 3.1.

Ponudnik pri vseh novih naročilih VPS paketov ponuja 60-dnevno brezpogojno vračilo kupnine za celotno plačano obodobje v primeru nezadovoljstva s storitvijo. Vračilo kupnine ne vključuje stroškov incidentov ali drugih posebej naročenih dodatnih storitev.

C 3.2.

V primeru, da ponudnik pri VPS paketih, ki ne spadajo v sklop vzdrževanega VPS gostovanja opravi brezplačno začetno namestitev operacijskega sistema, je to le ugodnost in ni del storitve, ki jo je naročnik naročil in plačal. Naročnik razume in se strinja, da je izključno on odgovoren za redno posodabljanje in varnost vseh nameščenih programov v njegovem VPS strežniku. Ponudnik lahko naročniku v okviru sistemske podpore nudi pomoč ali svetovanje pri izvajanju teh opravil.

C 3.3.

Naročnik je sam odgovoren za varnostne kopije podatkov v svojem VPS paketu.

Naročnik je sam odgovoren za vzpostavitev storitev (“services”) v strežniku tako, da se avtomatično zaženejo ob nenapovedanem ponovnem zagonu strežnika.

C 3.4.

Naročnik se strinja, da se mu, v primeru prekoračitve zakupljenih oz. deljenih sistemskih (npr. dostop do diska) virov v njegovem VPS paketu, onemogoči nadaljnja uporaba tega paketa.

C 3.5.

V sklopu VPS paketov po meri in vzdrževanih VPS paketov je brez dovoljenja ponudnika prepovedano zaganjanje programov, ki ostanejo prisotni v delovnem pomnilniku (RAM) strežniškega sistema.

C 3.6.

Naročnik se zaveda in strinja, da so paketi VPS po meri in paketi vzdrževanega VPS gostovanja omejeni glede skupnega števila datotek in imenikov, ki jih lahko vsebujejo. Omejitev znaša 1.000.000 dotetek in map (oz. inode-ov) z namenom boljšega delovanja datotečnega sistema.

C 3.7.

V primeru zvišanja cen licenc operacijskega sistema Windows, lahko razliko v ceni ponudnik terja od stranke. Do spremembe cen lahko pride v primeru dvoletnega predplačila paketa VPS, ker podjetje Microsoft spreminja cene enkrat letno.

C 3.8.

Licenčni ključ za operacijski sistem Windows je namenjen zgolj uporabi v virtualnem strežniku ponudnika. Stranki ni dovoljeno ključa shranjevati, javno objavljati ali kakorkoli drugače uporabljati.

Naročnik se zaveda, da je Ponudnik SPLA partner podjetja Microsoft in je kot tak dolžan uporabljati poseben način licenciranja. Naročnik je dolžan pridobiti pisno potrditev o skladnosti licenc s SPLA programom za vso programsko opremo, ki jo sam namesti v virtualni strežnik. V primeru, da tega dovoljenja ne dobi, je odgovoren za vso nastalo škodo, ki jo povzroči Ponudniku zaradi neustreznih licenc.

C 3.9.

Ponudnik zaradi namena zagotavljanja kvalitete storitev ali varnostnega pregleda zahteva administratorsko geslo od naročnika Premium VPS paketa. V primeru, če naročnik gesla ne dostavi v zahtevanem roku, ponudnik lahko administratorsko geslo resetira in novo geslo pošlje naročniku.

C 3.10.

Naročnik se strinja, da na svojih VPS paketih brez pisnega dovoljenja ponudnika ne bo nameščal:

 • IRC chat skripte,
 • torrent tracker sisteme,
 • streaming strežnike in
 • igralnih strežnikov.

C 4. Vzdrževani paketi gostovanja

C 4.1.

Ponudnik ponuja pakete vzdrževanega VPS gostovanja. Vzdrževanje v teh paketih se nanaša in je omejeno na vzdrževanje:

 • operacijskega sistema,
 • strežnikih programov (spletni strežnik, poštni strežnik, DNS strežnik, FTP strežnik in podatkovni strežnik) in
 • nadzorne plošče.

C 4.2.

Vzdrževanje izrecno ne vključuje skrbi za aplikacije, ki jih na VPS strežnik namesti naročnik ali z njim povezani uporabniki. Vzdrževanje teh aplikacij je v izključni pristojnosti naročnika.

C 4.3.

V primeru, če nadgradnja aplikacije s strani naročnika povzroči nedelovanje te aplikacije, ponudnik ni dolžan nadgraditi progamske opreme na različico, ki bi omogočala delovanje te aplikacije. Vsaka pomoč ponudnika v takšnem primeru se obravnava kot incident sistemske podpore oz. se zanjo izda posebna ponudba.

C 4.4.

Naročnik se zaveda in se strinja, da je odločitev o tem katere različice operacijskega sistema, nadzorne plošče in strežniške programske opreme so nameščeni na vzdrževanem VPS strežniku v izključni pristojnosti ponudnika.

C 4.5.

Ponudnik lahko na željo naročnika namesti na vzdrževani VPS tudi dodatne knjižnice oz. spremeni privzeto konfiguracijo strežniške programske opreme, vendar je dokočna odločitev o upoštevanju takšne želje v izključni pristojnosti ponudnika. Ponudnik lahko takšno željo zavrne brez utemeljitve.

C 4.6.

Ponudnik bo prilagoditve, ki bodo s strani naročnika želene v prvih 7 dneh po naročilu vzdrževanega VPS gostovanja, opravil brezplačno. Vse kasnejše prilagodtive se obravnavajo kot incidenti sistemske podpore.

C 4.7.

Ponudnik bo v rednih časovnih intervalih (vsaj enkrat mesečno) pregledal ali so na voljo nadgradnje za programsko opremo, ki jo vzdržuje. Nato bo nadgradnje po lastni presoji tudi izvedel. O tem bo predhodno (vsaj 3 dni pred nadgradnjo) obvestil naročnika. Naročnik lahko predlagano nagradnjo enkrat zavrne. Če naročnik dvakrat zaporedoma ne dovoli nadgradnje njegovega vzdrževanega VPS strežnika, bo ponudnik prenehal z vzdrževanjem in spremenil paket v primerljiv paket VPS po meri. Po koncu zakupljenega obdobja bo ponudnik naročniku tudi zaračunaval VPS paket po meri. Naročnik v tem primeru ni upravičen do vračila razlike med zneskom zakupa VPS strežnika po meri in vzdrževanega VPS strežnika za že plačano obdobje.

C 4.8.

Naročnik v nobenem primeru ne more pridobiti administratorskega (root) dostopa do VPS strežnika.

C 4.9.

Ponudnik je pakete vzdrževanega VPS gostovanja vključil v svoj sistem izdelave varnostnih kopij. To je storil le kot dodatno ugodnost za uporabnike in ni del storitve, ki jo je naročnik najel pri ponudniku z naročilom vzdrževanega VPS gostovanja, prav tako v storitev ni vključeno pridobivanje podatkov iz varnostnih kopij ponudnika. Ponudnik tudi ne zagotavlja, da bodo podatki iz varnostnih kopij vedno na voljo. Ponudnik lahko kadarkoli brez predhodnega opozorila naročnika spremeni svojo politiko izdelave varnostnih kopij. Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo za lastno varnostno kopijo podatkov v celoti skrbel sam.

D. www.dostavljalec.si

D 1.

Uporabnik z uporabo storitve www.dostavljalec.si potrjuje, da je v celoti seznanjen z Navodili za uporabo storitve (kliknite za besedilo) ter da so mu ta navodila v celoti razumljiva. Uporabnik z uporabo storitve tudi potrjuje, da so mu v celoti znane zmogljivosti in funkcionalnosti sistema ter njegove omejitve.

D 2.

Ponudnik si izrecno pridržuje pravico, da v nogo vsakega poslanega e-sporočila, ki se pošlje v okviru storitve, vstavi besedilo in/ali slikovno sporočilo ki kažeta na to, da je bilo sporočilo poslano v okviru storitve www.dostavljalec.si, ter povezavo na spletno mesto ponudnika. Ponudnik svoje pravice do oznake ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese uporabnika.

D 3.

Ponudnik si pridržuje pravico, da proti plačilu, ki je določeno v ceniku, ali ob izpolnitvi drugih pogojev, iz noge poslanega e-sporočila odstrani besedilo ali slikovno sporočilo iz prejšnjega odstavka tega člena.

D 4.

Ponudnik si pridržuje pravico do omejitve dostopa do storitve www.dostavljalec.si v primeru da uporabnik storitev www.dostavljalec.si ni aktivno uporabljal storitve več kot devedeset (90) dni. Uporabnika storitve www.dostavljalec.si se v primeru omejitve dostopa obvesti v roku pet (5) delovnih dni od začetka omejitve dostopa. V primeru, da uporabnik želi nadaljevati uporabo storitve www.dostavljalec.si, ponudnik sprosti dostop v roku pet (5) delovnih dni od prejetega zahtevka za aktivacijo storitve www.dostavljalec.si. Zahtevek za aktivacijo lahko uporabnik posreduje preko elektronske pošte na naslov info@dostavljalec.si.

D 5.

Uporaba sistema je možna na tri načine:

 • uporabnik zakupi določeno mesečno število e-poštnih sporočil, ki jih lahko pošlje s pomočjo sistema www.dostavljalec.si (naročniški paketi);
 • uporabnik zakupi določeno število e-poštnih sporočil, ki jih lahko pošlje s pomočjo sistema (enkratni paketi);
 • uporabnik zakupi neomejen paket e-poštnih sporočil, ki jih lahko pošlje s pomočjo sistema (neomejeni paketi);

D 6. Naročniški paketi (mesečna naročnina)

D 6.1.

Pri mesečni naročnini mora uporabnik v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom ponudnika plačati:

 • nadomestilo za aktivacijo računa;
 • mesečno najemnino.

D 6.2.

Uporabnikov račun je aktiven, dokler uporabnik redno in brez zamude plačuje zneske mesečne naročnine ali dokler pogodba ni odpovedana. V opisanih primerih ponudnik avtomatsko deaktivira uporabnikov račun. Z deaktivacijo računa uporabnik izgubi pravico do pošiljanja e-poštnih sporočil.

D 6.3.

Če želi uporabnik ponovno začeti uporabljati storitev po načelu mesečne naročnine, mora ponovno plačati nadomestilo za aktivacijo računa.

D 6.4.

Neporabljenih e-poštnih sporočil iz kateregakoli meseca ni mogoče prenesti v katerikoli drug mesec.

D 6.5.

Ponudnik v nobenem primeru ni dolžan povrniti, v celoti ali delno, nadomestila za aktivacijo računa in/ali mesečne naročnine, če uporabnik ni poslal vseh zakupljenih e-poštnih sporočil.

D 6.6.

Poleg omejitve števila poslanih sporočil, ki je določena v paketu, je uporabnik sistemsko omejen na pošiljanje največ 2000 sporočil na uro.

D 7. Enkratni paketi (zakup določenega števila e-poštnih sporočil)

D 7.1.

Pri zakupu določenega števila e-poštnih sporočil mora uporabnik v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom ponudnika plačati:

 • nadomestilo za aktivacijo računa;
 • nadomestilo za zakupljeno število e-poštnih sporočil.

D 7.2.

Uporabnikov račun je aktiven še 2 leti od zadnjega plačila nadomestila za zakupljeno število e-poštnih sporočil. Z vsakim nakupom e-poštnih sporočil se aktivnost uporabnikovega računa podaljša za 2 leti.

D 7.3.

Po poteku 2 let od zadnjega nakupa e-poštnih sporočil ponudnik avtomatsko deaktivira uporabnikov račun. Z deaktivacijo računa uporabnik izgubi pravico do pošiljanja e-poštnih sporočil.

D 7.4.

Če želi uporabnik ponovno začeti uporabljati sistem, mora ponovno plačati nadomestilo za aktivacijo računa, tudi v primeru, če še ni izkoristil vseh zakupljenih e-poštnih sporočil.

D 7.5.

Ponudnik v nobenem primeru ni dolžan povrniti, v celoti ali delno, nadomestila za aktivacijo računa in/ali nadomestila za zakupljeno število e-poštnih sporočil.

D 7.6.

Poleg omejitve števila poslanih sporočil, ki je določena v paketu, je uporabnik sistemsko omejen na pošiljanje največ 2000 sporočil na uro.

D 8. Neomejeni paketi (mesečna naročnina)

D 8.1.

Pri neomejenem paketu mora uporabnik v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom ponudnika plačati:

 • nadomestilo za aktivacijo računa;
 • mesečno najemnino.

D 8.2.

Uporabnikov račun je aktiven, dokler uporabnik redno in brez zamude plačuje zneske mesečne naročnine ali dokler pogodba ni odpovedana. V opisanih primerih ponudnik avtomatsko deaktivira uporabnikov račun. Z deaktivacijo računa uporabnik izgubi pravico do pošiljanja e-poštnih sporočil.

D 8.3.

Če želi uporabnik ponovno začeti uporabljati storitev po načelu mesečne naročnine, mora ponovno plačati nadomestilo za aktivacijo računa.

D 8.4.

Ponudnik v nobenem primeru ni dolžan povrniti, v celoti ali delno, nadomestila za aktivacijo računa in/ali mesečne naročnine, če uporabnik ni poslal vseh zakupljenih e-poštnih sporočil.

D 8.5.

Poleg omejitve števila poslanih sporočil, ki je določena v paketu, je uporabnik sistemsko omejen na pošiljanje največ 4000 sporočil na uro. Sporočila se pošiljajo preko enega (1) odhodnega poštnega (SMTP) strežnika.

D 9. Uporaba storitve, omejitve, sankcije za kršitve

D 9.1.

Uporaba storitve je dovoljena le za namene, ki so opredeljeni s pogodbo med ponudnikom in stranko ali s pogodbo med tretjo osebo in uporabnikom, ter v obsegu, ki je opredeljen s pogodbo.

D 9.2.

Če nameni uporabe storitve s pogodbo niso opredeljeni, je uporaba storitve dovoljena le za pošiljanje e-poštnih sporočil ter za izvajanje analiz glede poslanih e-poštnih sporočil, pri čemer morajo biti sporočila, način pošiljanja ter obdelava podatkov o prejemnikih v skladu z veljavno zakonodajo.

D 9.3.

Strogo je prepovedana uporaba storitve za pošiljanje vsiljenih e-poštnih sporočil („spam“) ter uporaba storitve na način, da se ponudniku ali tretjim osebam povzroča škoda ali ustvarja škodna nevarnost za ponudnika ali tretje osebe. Kot škoda v smislu tega odstavka se štejejo tudi oblike, ki niso pravno priznane, kot na primer, toda ne izključno, nevšečnosti, izguba časa ipd.

D 9.4.

Uporabniku, ki krši pravila uporabe storitve, lahko ponudnik, samostojno ali na predlog tretje osebe, začasno ali trajno prepove oziroma onemogoči ali omeji uporabo storitve. V takem primeru uporabnik nima pravice do vračila, v celoti ali delno, tistega, kar je plačal za uporabo storitve, ali do odškodnine ali nadomestila, niti od ponudnika, niti od tretjih oseb.

D 10. Izključitev odgovornosti, dolžnosti uporabnika

D 10.1.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je dostava e-poštnih sporočil naslovnikom odvisna tudi od okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva (med drugim, toda ne izključno: delovanje poštnih strežnikov, delovanje filtrov za vsiljeno e-pošto, nastavitve e-poštnih odjemalcev naslovnikov ipd.).

D 10.2.

Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi navedenih okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zato, ker je prišlo do zlorabe podatkov (uporabniškega imena in gesla) za dostop do storitve. Skrb za varnost in zaupnost podatkov za dostop je izključno na uporabniku in/ali na osebi, ki uporabniku na podlagi pogodbe med njima zagotavlja uporabo storitve. Uporabnik je dolžan o vsakem sumu zlorabe podatkov za dostop do sistema nemudoma obvestiti ponudnika.

D 10.3.

Ponudnik ne preverja vsebine e-poštnih sporočil, ki se pošiljajo s pomočjo storitve, in zanjo ne odgovarja. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi vsebine poslanih sporočil.

D 10.4.

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da so e-poštni naslovi prejemnikov osebni podatek in potrjuje, da so bili e-poštni naslovi prejemnikov pridobljeni v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter da to zakonodajo upošteva tudi pri obdelavi osebnih podatkov, vključno z njihovo uporabo v sistemu. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabnikovih kršitev zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

D 10.5.

Uporabnik potrjuje, da ima za pošiljanje e-poštnih sporočil s pomočjo storitve privolitev vsakega posameznega naslovnika ali drugo ustrezno pravno podlago. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica dejstva, da uporabnik za pošiljanje e-poštnih sporočil ni imel ustrezne pravne podlage.

E. www.mojapozicija.si

E 1.

Stranka z uporabo storitve www.mojapozicija.si potrjuje, da je v celoti seznanjena z opisom storitve (kliknite za besedilo). Ponudnik stranki zagotavlja storitev le glede tistih spletnih iskalnikov in tistih ključnih besed (iskalnih pojmov), ki so izrecno navedeni v ponudbi, ter v časovnih intervalih, ki so opredeljeni v ponudbi.

E 2.

Stranka je seznanjena z dejstvom, da se pozicije v iskalnikih lahko od trenutka, ko jih preveri ponudnik, do trenutka, ko jih sporoči stranki oziroma ko jih stranka sama preveri, spremenijo. Prav tako lahko stranka dobi drugačen rezultat od tega, ki ji ga je sporočil ponudnik, saj iskalniki pri razvrščanju iskalnih rezultatov upoštevajo določene osebne okoliščine oziroma preference (npr. zgodovina iskanj, lokacija ipd.). Ponudnik zato ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za pozicije, ki jih je sporočil stranki.

E 3.

Stranka se strinja, da ji ponudnik informacije o pozicijah pošilja v elektronski obliki, in sicer po e-pošti na e-naslov stranke, ki je ponudniku znan. Stranka izrecno dovoljuje, da ji ponudnik v e-poštnih sporočilih, s katerimi jo obvešča o pozicijah, pošilja tudi vsebine komercialne ali nekomercialne narave, ki izvirajo od ponudnika ali od tretjih oseb.

E 4.

Stranka je seznanjena, da je za izvedbo storitve nujno delovanje spletnih iskalnikov, zato je kakršnakoli odgovornost ponudnika za škodo zaradi nedelovanja, nepravilnega, počasnega ali drugače oviranega delovanja spletnega iskalnika izključena.

F. www.oglasuj.me

F 1.

Stranka z uporabo storitve www.oglasuj.me potrjuje, da je v celoti seznanjena z opisom storitve (kliknite za besedilo).

F 2.

Stranka je seznanjena z dejstvom, da se pogoji spletnega oglaševanja spreminjajo v realnem času in brez opozorila, kar pomeni, da ima lahko prikaz nekega oglasa v določenem trenutku določeno ceno, že naslednji trenutek pa je cena enakega oglasa lahko višja ali nižja. Stranka je prav tako seznanjena, da ceno oglasov določajo ponudniki oglasnega prostora in ne ponudnik.

F 3.

Ponudnik bo sicer skušal kot dober strokovnjak sredstva, ki jih bo za spletno oglasno kampanjo namenila stranka, najbolj optimalno razporediti, vendar pa iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, ne more garantirati niti števila klikov niti trajanja oglasne kampanje.

F 4.

Ponudnik ni vezan na strankina navodila ali želje glede izbire ključnih besed ali grede želene cene oglasa. Ponudnik vse parametre oglaševanja določa povsem samostojno.

F 5.

Stranka pooblašča ponudnika, da v njenem imenu odpre oziroma ustvari račun pri ponudniku spletnega oglaševanja (npr. Google Adwords ipd.).

F 6.

Ponudnik ni odgovoren za vsebino oglasov ali kakršnekoli kršitve splošnih pogojev ponudnikov dobaviteljev (Google, Facebook). Stranka se strinja, da je seznanjena s splošnimi pogoji dobaviteljev:

G. www.spletnestrani.si

G 1.

Stranka z uporabo storitve www.spletnestrani.si potrjuje, da je v celoti seznanjena z opisom storitve (kliknite za besedilo) ter z navodili za uporabo storitve, ki so dostopna na naslovu http://www.pomoc.webtasy.si/domov/.

G 2.

Stranka z uporabo storitev www.spletnestrani.si potrjuje, da je seznanjena tudi s celotno vsebino posebnih pogojev za »Delavnice in izobraževanja« in da jih v celoti sprejema.

G 3.

Če si stranka po naročilu izbranega paketa izbere nižji (cenejši) paket storitev od prvotno izbranega, ji bo ponudnik to omogočil, vendar v tem primeru ni upravičena do povračila razlike v ceni.

G 4.

Kadar se delavnice izvajajo v več delih (modulih), je izbira višjega (dražjega) paketa iz prejšnjega odstavka tega člena mogoča samo pod pogojem, da ponudnik celotno plačilo za izbrane module prejme pred dnevom, ko se izvaja naslednji del (modul) oziroma pred izvedbo tistega dela (modula), po katerem se začne vzpostavljanje spletne strani.

G 5.

Stranka ni upravičena do kakršnegakoli povračila ali druge ugodnosti za storitve, ki so del izbranega paketa, pa jih stranka ne uporablja.

G 6.

Kot podpora strankam se v zvezi s storitvijo www.spletnestrani.si šteje zgolj podpora v zvezi z vsebinami, ki so navedene v navodilih za uporabo storitve, ki so dostopna na naslovu http://www.pomoc.webtasy.si/domov/. Kot podpora strankam se v nobenem primeru ne šteje spreminjanje ali dopolnjevanje spletnih strani ali vnašanje vsebine na spletne strani.

G 7.

Stranka je seznanjena in soglaša, da se v nogi vsake spletne strani, ki je izdelana v okviru storitve www.spletnestrani.si, nahaja vsebina, ki se nanaša na ponudnika in ki promovira ponudnika in njegove storitve. Stranka soglaša, da lahko ponudnik kadarkoli brez opozorila spremeni navedeno vsebino, pri čemer pa ne sme bistveno poseči v izgled in funkcionalnost spletne strani ali v interese stranke. Stranki je prepovedano odstraniti ali spremeniti navedeno vsebino. Kršitev te prepovedi je razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka.

G 8.

Stranka soglaša, da je projekt vzpostavitve spletne strani zaključen po delavnici “Spletna stran v enem dnevu”. Če se stranka ne želi udeležiti delavnice ali zamudi določene termine delavnic, se stran smatra za zaključeno z dnem, ko ponudnik stranki pošlje dostopne podatke do urejevalnika ali ji pošlje obvestilo o zaključenem projektu. Naročnina na spletno stran začne teči z dnem zaključenega projekta in je neodvisna od objave spletne strani na končni domeni.

G 9.

Do ugodnosti iz paketa Brezplačna spletna stran so upravičene stranke, ki pri ponudniku registrirajo novo domeno, podaljšajo obstoječo domeno (ki je bila že registrirana pri ponudniku) ali ki prenesejo registrirano domeno od tretje osebe k ponudniku.

Ugodnosti je mogoče izkoristi kadarkoli, in sicer ves čas, dokler je domena registrirana pri ponudniku. Obseg pravic in možnosti v okviru paketa Brezplačna spletna stran je naveden na spletnih straneh ponudnikov; ponudnik ga lahko kadarkoli spremeni, brez vnaprejšnjega obvestila ali opozorila.

Po vnaprejšnjem obvestilu lahko ponudnik paket Brezplačna spletna stran tudi ukine oziroma preneha zagotavljati. V takem primeru do stranke nima nobenih obveznosti.

H. Delavnice in izobraževanja

H 1.

Stranka s prijavo na delavnico potrjuje, da je seznanjena s temi posebnimi pogoji, ki veljajo za delavnice, in da jih v celoti sprejema.

H 2.

Stranka je seznanjena z dejstvom, da so delavnice, ki jih ponuja ponudnik, lahko del druge ponudnikove storitve oz. eden od načinov izvedbe oziroma zagotovitve druge ponudnikove storitve. V takem primeru stranka s prijavo na delavnico potrjuje tudi, da je seznanjena s posebnimi pogoji, ki veljajo za tisto storitev, katere del je delavnica.

H 3.

Stranka se lahko udeleži delavnice le pod pogojem, da je ponudnik celotno plačilo za udeležbo na delavnici ali za storitev, katere del je delavnica, prejel do vključno 3 dni pred datumom, ki ga je ponudnik določil kot datum začetka delavnice.

H 4.

Če se stranka že plačane delavnice ne more udeležiti v prvem prostem terminu, se je lahko brez doplačila udeleži v naslednjem prostem terminu, ki ga določi ponudnik. Če se stranka delavnice ne more udeležiti niti v tem terminu, mora za morebitno udeležbo na delavnici ponovno plačati. Stranka, ki se delavnice ne udeleži, v nobenem primeru ni upravičena do kakršnegakoli povračila ali druge ugodnosti, razen če se je ne more udeležiti po krivdi ponudnika. Za udeležbo na delavnici se šteje tudi, če se stranka ne udeleži vseh modulov ali če na delavnici ni prisotna ves čas izvedbe posameznega modula.

H 5.

Stranka oziroma osebe, ki se v imenu stranke udeležijo delavnice, so dolžni na lokacijo, kjer se bo delavnica izvajala, priti na lastne stroške. Delavnice se lahko izvajajo tudi izven kraja ponudnikovega sedeža. Ponudnik bo stranko pravočasno obvestil o lokaciji delavnice.

H 6.

Vsa besedila, slike, predstavitve, filmi in drugi materiali, informacije ali vsebine, ki jih stranka oziroma osebe, ki se v njenem imenu udeležijo delavnice, prejmejo od ponudnika ali tretjih oseb na delavnici ali v zvezi z delavnico ali v zvezi s ponudnikovimi storitvami (v nadaljevanju vsebine), so last ponudnika ali tretjih oseb in ponudnik ali tretje osebe obdržijo na njih vse avtorske pravice, vključno s pravico reprodukcije in distribucije, ter vse ostale pravice intelektualne lastnine. Stranka lahko prejete vsebine nameni izključno za interno uporabo in mora preprečiti, da bi se z vsebinami seznanile tretje osebe. Stranka je dolžna z obveznostmi iz tega odstavka seznaniti osebe, ki se v njenem imenu udeležijo delavnice, in od njih pridobiti izjavo o seznanjenosti v skladu s tem odstavkom. Stranka glede vseh obveznosti iz tega člena odgovarja za dejanja oseb, ki se v njenem imenu udeležijo delavnice ali se po njeni volji seznanijo z vsebinami, kot za svoja lastna dejanja.

I. Samostojna izdelava spletnih strani in spletnih trgovin

Stranka z uporabo storitve Samostojna izdelava spletnih strani oziroma Samostojna izdelava spletnih trgovin potrjuje, da je seznanjena s temi posebnimi pogoji, ki veljajo za navedeni storitvi, in da jih v celoti sprejema.

I 1.

Stranka je seznanjena z dejstvom, da ponudnik delovanje storitev zagotavlja s pomočjo tretjih oseb , ki so dobavitelji oziroma ponudniki programske opreme, ki omogočajo delovanje storitve. Za delavnice in izobraževanja, ki se izvedejo kot del te storitve, v celoti veljajo posebni pogoji, navedeni pod točko H. Tudi pri tej storitvi ponudnik zagotavlja spletno gostovanje in uporabo e-pošte, v skladu s temi splošnimi pogoji.

I 2.

Poleg ostalih primerov, določenih v teh splošnih pogojih, je odškodninska odgovornost ponudnika izključena tudi v primerih, ko je škoda posledica vsebin ali materialov, ki jih je priskrbela oziroma uporabila stranka, ali če je škoda posledica nepravilne ali nedovoljene uporabe programske opreme, ki omogoča storitev, ali posledica kršenja navodil za uporabo programske opreme, ki so bila stranki znana ali ji nismo mogla ostati neznana. Vsebin in materialov, ki jih je v okviru te storitve priskrbela oziroma uporabila stranka, ponudnik ne pregleduje, ne potrjuje in glede njih ne prevzema nikakršnega jamstva ali odgovornosti.

I 3.

Stranka lahko pri uporabi te storitve izkoristi ugodnosti iz paketov Brezplačno gostovanje in Brezplačna spletna stran, in sicer pod pogoji, ki veljajo za navedena paketa.

I 4.

Za to storitev se v celoti smiselno uporabljajo tudi določbe točk B. in G. teh splošnih pogojev, kolikor niso v nasprotju z določbami te točke J.

J. Paketi in storitve, ki niso več del redne ponudbe

J 1.

Stranka je seznanjena in soglaša, da

 • paketi gostovanja: Hiška, Mesto, Citron Mini, Citron Midi, Citron Maxi, Citron Pro, Modrin Mini, Modrin Midi, Modrin Maxi, Modrin Pro, Park Tivoli, Central Park, Hyde Park, Osebni paket, Poslovni paket, Paket S, Paket M, Paket L,
 • VPS paketi: Gredica, Vrt, Polje, Monarh Mini, Monarh Midi, Monarh Maxi in Monarh Pro, VPS Basic, VPS Standard, VPS Extreme

niso del redne ponudbe ponudnika, zato nadgrajevanje naštetih paketov in prehajanje med naštetimi paketi ni mogoč. Navedene pakete je mogoče le podaljšati, prehod iz navedenih paketov pa je mogoč le na pakete (storitve), ki so v redni ponudbi ponudnika.

K.  Whois zaščita

K 1.

Namen storitve Whois zaščita je zaščita lastnikov oz. nosilcev domen pred prejemanjem neželenih komercialnih predlogov, zalezovanjem, vsiljeno pošto, krajo identitete in pred drugimi podobnimi neželenimi primeri, ki bi jih lahko povzročila objava podatkov o stranki v javni bazi podatkov.

K 2.

Naročnik, ki je pri ponudniku naročil registracijo domene in je hkrati tudi dejanski lastnik oz. nosilec domene, pa ne želi, da bi bili v registru domen razvidni njegovi podatki, lahko, v okviru storitve Whois zaščita, s ponudnikom vstopi v fiduciarno razmerje, tako da se kot formalni lastnik oz. nosilec domene v register vpiše ponudnik, naročnik pa ostane dejanski lastnik oz. nosilec te domene, z vsemi povezanimi pravicami in obveznostmi.

K 3.

Naročnik, ki je pri ponudniku naročil registracijo domene in hkrati ni dejanski lastnik oz. nosilec domene, ampak jo naroča za dejanskega lastnika oz. nosilca domene, z naročilom Whois zaščite izjavlja in jamči, da razpolaga s pooblastilom in soglasjem dejanskega lastnika oz. nosilca domene, da zanj naroči storitev Whois zaščite in da ponudniku posreduje njegove podatke.

K 4.

Naročnik je dolžan naročeno storitev Whois zaščita plačati vnaprej za celotno obdobje, za katerega je pri ponudniku naročil registracijo domene.

K 5.

Naročnik in dejanski lastnik oz. nosilec domene se izrecno zavezujeta, da storitve Whois zaščita ne bosta uporabljala za nikakršne nezakonite ali goljufive namene ali tako, da bi s tem ponudniku povzročila škodo ali škodovala njegovemu ugledu. Ponudnik je v primeru ugotovljenih tovrstnih kršitev upravičen Whois zaščito nemudoma ukiniti in dejanskega lastnika oz. nosilca domene v register domen vpisati z njegovimi podatki, s katerimi razpolaga, pri čemer se že prejeteo plačilo za storitev Whois zaščita ne vrača.

K 6.

Naročnik lahko znotraj obdobja, za katerega je pri ponudniku naročil registracijo domene, kadarkoli zahteva prekinitev storitve Whois zaščite in po prekinitvi kadarkoli zahteva njeno ponovno aktiviranje, pri čemer naročnik v primeru predčasne prekinitve izvajanja storitve ni upravičen do vračila denarja.

K 7.

Ponudnik v okviru storitve Whois zaščita ne sme uporabljati domene in z njo ne sme upravljati, ampak sta uporaba in upravljanje v celoti pridržana izključno dejanskemu lastniku oz. nosilcu domene.

K 8.

Dejanski lastnik oz. nosilec domene je dolžan narediti vse potrebno, da ponudnika zaščiti pred morebitnimi zahtevki ali tožbami tretjih oseb, ki bi temeljile na izvajanju storitve Whois zaščita.

K 9.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za ravnanja naročnika ali dejanskega lastnika oz. nosilca domene pri uporabi in upravljanju domene in za nobeno drugo ravnanje naročnika ali dejanskega lastnika oz. nosilca domene v okviru izvajanja storitve Whois zaščita, zato sta naročnik in dejanski lastnik oz. nosilec domene ponudniku dolžna povrniti popolnoma vso neposredno in posredno škodo, ki bi jo ponudnik kot formalni lastnik oz. nosilec domene utrpel zaradi nedopustnega ravnanja naročnika ali dejanskega lastnika oz. nosilca domene, vključno z upravnimi, sodnimi in izvensodnimi stroški.

K 10.

Ponudnik podatkov naročnika Whois zaščite, ki je hkrati dejanski lastnik oz. nosilec domene in podatkov naročnika Whois zaščite, ki storitev naroči za drugega dejanskega lastnika oz. nosilca domene, ne sme razkriti tretjim osebam, ampak jih je dolžan učinkovito ščititi in ohranjati zaupne.

K 11.

Ne glede na predhodno določilo je ponudnik dolžan razkriti vse podatke, s katerimi razpolaga, kadar mu je to naloženo s pravnomočno sodbo ali z drugo odločbo oz. odredbo pristojnega sodišča ali pa z odločbo oz. odredbo državnega ali davčnega organa, ki ima pravico zahtevati takšno razkritje.

K 12.

E-poštna sporočila, ki bodo za dejanskega lastnika oz. nosilca domene poslana na elektronski naslov ponudnika, bodo preusmerjena na e-poštni naslov dejanskega lastnika oz. nosilca domene.

K 13.

Ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti za primer, ko storitve Whois zaščite ne bi mogel izvajati zaradi zahtev registra oz. iz razlogov na strani registra. V primeru, ko storitve Whois zaščite ne bi bilo možno uporabljati zaradi tehnične napake ali druge napake na strani ponudnika, je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je stranka plačala ali bi ga bila morala plačati ponudniku za storitev Whois zaščite v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka.

K 14.

Ponudnik lahko sklenjeno razmerje za storitev Whois zaščite kadarkoli odpove s 30-dnevnim odpovednim rokom, pri čemer je po izteku odpovednega roka dolžan vrniti ustrezni sorazmerni delež prejetega plačila za storitev Whois zaščita, v registru pa kot dejanskega lastnika oz. nosilca domene vpisati podatke dejanskega lastnika oz. nosilca domene, s katerimi razpolaga.

K 15.

Storitev Whois zaščite se lahko koristi izključno v obdobju registracije domene pri ponudniku, zato ponudnik storitev ukine v trenutku, ko dejanski lastnik oz. nosilec domene ali naročnik, ki ni hkrati dejanski lastnik oz. nosilec domene, pošljeta zahtevek za pridobitev domenskega gesla (EPP kode) za prenos domene k drugemu registrarju. Storitev se lahko (na izrecno zahtevo naročnika) vklopi šele po poteku veljavnosti EPP kode.

K 16.

V primeru, da se pred iztekom obdobja, za katerega je registrirana domena, podaljša le registracija domene, ne pa tudi storitev Whois zaščita, ponudnik to storitev ukine z dnem poteka obdobja zakupa storitve Whois zaščita.

K 17.

V primeru, da se registrirana domena ne podaljša in poteče, ponudnik Whois zaščite ne ukine in storitev ostane aktivna vse do izbrisa domene.

K 18.

V primeru, da se registracija domene podaljša šele po poteku obdobja, za katerega je bila domena registrirana in se hkrati ne naroči tudi podaljšanje storitve Whois zaščita, ponudnik to storitev ukine z dnem, ko se izvede podaljšanje domene.

K 19.

Dejanski lastnik oz. nosilec domene in naročnik, ki storitev Whois zaščite naroči za dejanskega lastnika oz. nosilca domene, z naročilom te storitve izjavljata in potrjujeta, da sta seznanjena in da sprejemata vsa tveganja v morebitnih domenskih sporih, kjer bo potrebno dokazovati obstoj fiduciarnega razmerja, vzpostavljenega v okviru Whois zaščite, zato sprejemata vse negativne posledice in vso škodo za primer, da bi bil izid domenskega spora drugačen, kot bi bil, če se storitev Whois zaščita ne bi koristila.

Webtasy, spletne storitve, d.o.o.

Ljubljana, 12.10.2022

"Podaljšanje domen tudi do 56% ceneje od objavljenih cen. Če imate večje število domen izpolnite spodnji obrazec."